Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


Fanget kolmule

Kolmulen kan bli opptil 50 cm og veie 800 g. Hovedføden består av krill, amfipoder og småfisk.

Fotograf: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
752 736
tonn
Anbefalt kvote 2021
929 292
tonn

Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 242 727 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2022 ikke overstige 752 736 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden overstiger FMSY og Fpa, men er lavere enn Flim. Gytebestanden er over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2022 (tonn) Grunnlag F i 2022 SSB i 2023 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsplan
 
752 736  FMSY 0.32 4 052 163 +19,1%  - 39,4%

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
**anbefalt fangst i 2022 sammenlignet med antatt fangst i 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen bruker data fra bare ett tokt, det internasjonale toktet på gytefeltene vest for Irland (IBWSS), som ble kansellert i 2020 pga. COVID-19 pandemien, men dette ble igjen gjennomført i 2021. Mangelen av toktdata fra 2020 i årets bestandsberegning har begrenset innvirkning på usikkerheten i resultatet sammenlignet med i fjor siden det nå foreligger toktestimat for 2021.

Rekrutteringsestimatet brukt for i fremskrivningen for 2022 og 2023 er nå basert på geometrisk gjennomsnitt av den historiske rekrutteringen i perioden 1996-2020, mens det i tidligere år har vært brukt den fulle tidsserien tilbake til 1981. Endringen er gjort for bedre å reflektere miljømessige endringer og generelt høyere rekruttering siden 1996. Denne endringen har hatt liten effekt på den forventede fangsten, dvs. 1,3% høyere råd for fangst når det gjelder FMSY opsjonen.

Saker relevant for rådet

Rådet er basert på anvendelse av forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island og Norge er enig om. Det anbefalte fangstscenarioet i rådet bruker sist års ICES-råd som basis for å beregne opsjonen som relaterer seg til -20% fangstbegrensning. I år er rådet for TAC i 2022 19% lavere enn TAC rådet for 2021 og dermed ble ikke TAC begrensningen brukt.

Rådet tar ikke hensyn til det konsekvente avviket fra forvaltningsplanen som vises ved summen av unilaterale kvoter siden 2018. Ved evalueringen av forvaltningsplanen i 2016 ble ikke implementeringsfeil i form av konsekvent overstigelse av TAC inkludert. Derfor er det mulighet for at den nåværende implementeringen av forvaltningsplanen ikke lenger er føre-var på lang sikt. 

Rekrutteringen i 2020-2021 er beregnet til å være høyere enn de siste tre års rekruttering. Disse rekruttene vil modne og bidra til gytebestanden i 2023.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,32
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,51
Ventet gytebestand i 2022: 3,404 millioner tonn

Standardplott

Grafisk fremstilling av bestandsvurdering
Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).