Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


nvgsild

Havforskarane fann lovande årsklassar av norsk vårgytande sild på økosystemtoktet i Barentshavet. 

Fotograf: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
598 588
tonn
Anbefalt kvote 2021
651 033
tonn

Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 881 097 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om følges, så bør fangstene i 2022 ikke overstige 598 588 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fisketrykket på bestanden er over FMSY og mellom Fpa og Flim. Gytebestanden er over MSYBtrigger, Bpa og Blim

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F i 2022

SSB i 2023(tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst**

Forvaltningsstrategi

598 588

Forvaltningsstrategi

0,14

  360 7952

-8%

-32%

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022

**anbefalt fangst i 2022 sammenlignet med antatt fangst i 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den estimerte gytebestanden og fiskedødeligheten er generelt på linje med estimatene fra fjorårets bestandsvurdering. Den estimerte rekrutteringen i 2016 er imidlertid revidert oppover i årets bestandsvurdering. 

Saker relevant for rådet

2016-årsklassen er forventet å dominere i fangstene i 2022, og årsklassene som rekrutterer til fisket etter 2016-årsklassen er estimert til å være svake.

Fangstene har vært høyere enn rådet siden 2013. Rådet er basert på fiskedødeligheten spesifisert i forvaltningsstrategien som EU, Færøyene, Island, Norge og Russland er enige om å følge og tar ikke hensyn til avvik fra strategien, som kommer fram av summen av unilaterale kvoter. I forbindelse med evalueringen av forvaltningsstrategien i 2018 ble ikke en implementeringsfeil i form av vedvarende fiske over rådet, inkludert. Det kan derfor være at et fiske som ikke følger rådet gitt basert på forvaltningsstrategien ikke lenger er føre-var på lang sikt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3,184 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 3,184 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,291
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,157
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,157
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,14
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,174
Ventet gytebestand i 2022: 3,920 millioner tonn

Standardplott

Grafisk framstilling av bestandsutvikling
Bestandsvurderingen av norsk vårgytende sild: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).