Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk mellom 62-67°N


HI 028294

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med en føre-var tilnærming, at fangsten i 2023 ikke bør være mer enn 9136 tonn. Forutsatt turist- og fritidsfiske på 4420 tonn, innebærer dette en kommersiell fangst på ikke mer enn 4716 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Indeks på bestandsstørrelse gikk ned fra 2007 til 2013 og økte fra 2013 til 2021, med høy usikkerhet.

Bestandens tilstand

Bestandsstørrelsen er over og fisketrykket på bestanden er under MSY proxy referansepunkter.

Grunnlag for rådet

En standardisert CPUE-indeks (fangst per garndøgn) fra kystreferanseflåten (9–15 m fartøylengde) i kystnære farvann mellom 62°N og 67°N i 3. og 4. kvartal i perioden 2007–2021 brukes i bestandsvurderingen. Rådene er mest basert på forholdet mellom de to siste indeksverdiene og de tre foregående verdiene, justert basert på livshistorie- og lengdebaserte indekser for fisketrykket. Det beregnede rådet økte med mer enn 20% slik at stabilitetstaket i denne bestandsvurderingsmetoden ble nådd.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderinga

En metoderevisjon av kysttorsk nord for 62˚N  i 2021  resulterte i en ny bestandsstruktur, d.e. kysttorsk mellom 62˚ og 67°N og kysttorsk nord for 67°N. Bestandsvurderingen er usikker på grunn av dårlig kvantifiserte data for turist- og fritidsfisket, høy usikkerhet ved kystreferanseflåtens garn CPUE-serie, og usikkerhet i fangstdelingen mellom nordøst-arktisk torsk og kysttorsk.

Vurderingen og rådet avhenger i stor grad av representativiteten til kystreferanseflåtens garn CPUE-serie. Selv om indeksen og rådet har økt, tyder andre indikatorer  for den biologiske tilstanden på dårligere og synkende bestandsstatus (gytepotensiale (SPR) = 0,25, og (fiskedødelighet i forhold til naturlig dødelighet (F/M) > 1).

Prioriteringer for mer nøyaktige fremtidige vurderinger er 1) bedre estimering av turist- og fritidsfiske fangster, og 2) re-evaluering av tilgjengelige undersøkelsesdata som kan brukes som indekser (f.eks. kysttokt og yngeltokt)

Saker relevante for rådet

Kysttorsk mellom 62 og 67°N er vurdert som en data-fattig bestand (ICES kategori 3) som det per tiden ikke er mulig å beregne bestandsstørrelsen til.

Selv om det offisielle fangstrådet har økt med 20%, bør flere forbehold tas i betraktning:

  • Usikkerheten til CPUE-indeksen er høy.
  • Den minste lovlige fangststørrelsen, minstemålet (44 cm), er godt under lengden ved 50% kjønnsmodning (62,8 cm). Omtrent halvparten av fangsten er umoden, og denne andelen har økt det siste tiåret.
  • Indekser fra kysttoktet og gruntvannstoktet (yngeltoktet) har gått ned fra 2013-2021.
  • CPUE-indeksøkningen er drevet av en økning i norsk fiskeriområde 6 (tilsvarer omtrent Nordland fylke), men indeksen har gått ned i område 7 (tilsvarer omtrent Trøndelag og Møre og Romsdal fylker).

Indekser fra to tokter gikk ned fra 2013-2021, så nedgangen i fangstlengder ser ikke ut til å skyldes økt rekruttering (Figur 2.3.21 i ICES, 2022b). Å øke minstemålet nærmere størrelsen ved kjønnsmodning er verdt å vurdere, spesielt gitt dagens vanskeligheter med å estimere totalfangst og kontrollere fiskepress.  

Det er en kompleks struktur av lokalebestander innenfor denne bestandsenheten mellom 62 og 67°N , og fiskemuligheter bør unngå lokal utarming for å opprettholde mangfoldet.

Det er viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangst av kysttorsk er særlig høy.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori 3. Trend-basert vurdering basert på standardisert CPUE-indeks fra kystreferanseflåten. Utviklingen av gjennomsnittslengder i fangstene er med i vurderingsgrunnlaget.

Datagrunnlaget består av CPUE (2007–2021) fra en kystreferanseflåte (9–15 m), kommersielle fangster (landinger, alders- og lengdefrekvenser fra kommersiell fangstprøvetaking), fangst rapportert fra turistfiskebedrifter og resultat fra forskningsprosjekt hevet til total rekreasjonsfangst, samt årlige modningsdata fra kysttoktet.

Bifangst av kysttorsk er inkludert. Utkast er ikke inkludert i den kommersielle fangsten, men utkast i stang- og snøresektoren i fritidsfisket er inkludert i anslaget for fritidsfiske.

Standardplott

Standardplott
Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Fangster (blå søyler: kommersielle fangster; oransje søyler: turist- og fritidsfiske), og bestandsindeks (CPUE fra kystreferanseflåten 2007-2021). De horisontale oransje linjene indikerer gjennomsnittet av de siste to årene og de tre foregående årene.

 

Standardplott
Til venstre: Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Fisketrykket proxy i forhold til MSY proxy, beregnet som årlig gjennomsnittlig fangstlengde delt på MSY proxy lengde.
Til høyre: Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Andel fangst mindre enn lengden ved 50% modenhet, M50, beregnet ved å bruke: årlig M50 (stiplet linje), 1,1 ganger årlig M50 (stiplet linje), og gjennomsnittlig M50 (heltrukken linje).