Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell ms2002 006
Anbefalt kvote 2023
782 066
tonn
Anbefalt kvote 2022
794 920
tonn

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 131 416 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges, bør fangstene i 2023 ikke overstige 782 066 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden er over Fmsy men under Fpa og Flim. Gytebestandsstørrelsen er over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2023 (tusen tonn)

Grunnlag

F 2023

SSB 2024 (tusen tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i fangst**

% forandring i kvoteråd***

MSY-tilnærming

782 066

FMSY

0.26

3 649 119

-1%

-31%

-2%

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023.
** Anbefalt fangst i 2023 sammenlignet med antatt fangst i 2022.
*** Kvoteråd for 2023 sammenlignet med kvoteråd for 2022.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

De eneste tilgjengelige fangstdataene fra Russland for 2021 var total fangst per ICES-område fra ICES sin foreløpige fangstdatabase, og ingen russiske fangstprøver var tilgjengelig. Historisk sett så er foreløpige fangster sammenlignbare med ICES sine endelige estimerte fangster. Det var tilstrekkelig med prøver fra andre fiskenasjoner som opererer i de samme områdene, som ble brukt for å estimere fangst ved alder og vekt ved alder.

Inkludering av nye år med data modifiserer de relative vektene av de ulike datakildene i bestandsberegningen, noe som fører til en revisjon av oppfatningen av bestanden.

I 2022 ble gytebestandsstørrelsene justert opp fiskedødelighetene justert ned for perioden 2007-2017, og en revisjon i den motsatte retningen skjedde for de siste års estimerte gytebestandsstørrelser og fiskedødeligheter. De relative vektene av datakildene i bestandsberegningen er både avhengig av lengden på tidsseriene og konsistensen som informasjonen innehar. Innflytelsen av merkedataene økte noe i bestandsberegningsmodellen, med de nye inkluderte dataene i år.

Mengdeindeksen for alder 0 fra IBTS toktene kunne ikke bli oppdatert og ingen verdi var tilgjengelig for 2021. Dette har imidlertid ingen effekt på rådet.

Mengdeindeksen fra makrelleggtoktet i 2022 som ble brukt i årets bestandsberegning er en foreløpig verdi og er 26% høyere enn det forrige estimatet i 2019. Den endelige verdien vil bli brukt i neste års bestandsberegning.

Selve bestandsberegningen og korttidsframskrivningen inkluderer aldrene fra 0 til 12 år. Bestandsestimatene ved alder 0 og 1 er høyst usikre og årsklassestyrke fremkommer først når fisken kommer inn i fiskeriet ved alder 2 til 3. Derfor er rekrutteringen presentert for alder 2 i år.

Relevante problemstillinger

Summen av de unilaterale kvotene for makrell og resulterende fangster har overskredet det vitenskapelige rådet med gjennomsnittlig 41 % siden 2010. Referansepunktet FMSY som er brukt som basis for rådet er avledet fra en evaluering der det ble antatt at de årlige fangstene samsvarte med de vitenskapelige rådene basert på MSY-tilnærmingen. En såkalt implementeringsfeil i form av konsistent overfiske var altså ikke inkludert i evalueringen. Det at ikke rådene i henhold til MSY-tilnærmingen ikke har blitt fulgt kan vurderes som å ikke være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Mer spesifikt så kan dette resultere økt risiko for at bestanden faller under det kritiske gytebestandsnivået (Blim), at man taper fangstutbytte på lang sikt og utnyttelsen av ressursen ikke er bærekraftig.

ICES antar nå at den nordøstatlantiske makrellbestanden består av tre gytekomponenter: vestlig, sørlig og Nordsjøen, selv om bestandsstrukturen og gyteadferden trolig er mer dynamisk. De eksisterende forvaltningsmålene med å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen anbefales ivaretatt av føre-var-årsaker. Men, gitt den nye tilgjengelige kunnskapen om bestandsstruktur for makrell som nylig er blitt tilgjengelig, bør det bli gjennomført en gjennomgang av hensiktsmessigheten knyttet til det å anvende ulike bestandskomponenter med tilhørende beskyttelsesmål.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,00 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,58 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,58 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,36
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2022: 0,36
Ventet gytebestand (SSB) i 2023: 3,68 millioner tonn

Standardplott

standardplott makrell 2023
Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).