Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei
Anbefalt kvote 2023
226 794
tonn
Anbefalt kvote 2022
197 212
tonn
Avtalt kvote 2022
197 212
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2023 ikke overstige 226 794 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer i ICES-områda 1 og 2 bør holdes så lav som mulig.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært over føre-var nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen til historisk høyt nivå. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997 med unntak av i 2010 og 2011. Rekrutteringen har variert over tid, med sterke årsklasse observert i 2013 og 2016.

Bestandens tilstand

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til nå (2022) å være godt over føre-var nivå.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) F i 2023 SSB i 2024 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i rad***
Forvaltningsplan 226 794**** 0.25 597 899 - 13 + 15 + 15

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** TAC i 2023 sammenlignet med TAC i 2022 (197 212 tonn)
*** Råd for 2023 sammenliknet med råd for 2022 (197 212 tonn)
**** Estimert fangst i 2023 uten 15% begrensning: 234 819 tonn

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Nivået på prøvetakingen fra fiskeri i 2021 var god og tilstrekkelig til a beregne en fangstmatrise. Prøvetaking fra notfisker har blitt forbedret med introduksjon av referanse flåte ‘light’. Framskrivingen av fangstene er avhengige av gjennomsnittlig rekruttering, siden pålitelige estimater for rekruttering mangler.

Saker relevant for rådet

Per i dag utgjør bifangst av vanlig uer i fisket etter nordøstarktisk sei en stor andel av den totale fangsten av vanlig uer. Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden bestanden er i dårlig forfatning..

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0.32
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0.207
Ventet gytebestand i 2023: 686 937 tonn

Standardplott

Standardplott nordøstarktisk sei