Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak


Torsk
Anbefalt kvote 2023
22 946
tonn
Anbefalt kvote 2022
14 276
tonn
Avtalt kvote 2022
15 911
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2023 ikke overstiger 22 946 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har avtatt siden 2017 og har siden 2019 vært under Blim. Fiskedødeligheten økte fra 2016 til 2018, men har deretter avtatt og er under Fpa og Flim i 2021. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1998.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY, Fpa og Flim i 2021. Gytebestanden i 2022 er vurdert til å være lavere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag F(2-4) i 2023 SSB i 2024 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % endring i råd*** Sannsynlighet for SSBlim i 2024
MSY-tilnærming 22 946 FMSY × SSB (2023) /MSY Btrigger 0,20 84 197 + 22 + 44 + 61 16,9 %

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** Fangst i 2023 sammenlignet med TAC i 2022 
*** Fangst i 2023 sammenlignet med råd for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det har vært gjennomført en metoderevisjon i 2021, der både inngangsdata og modellsettinger ble gjennomgått og revidert. Referansepunktene ble beregnet på nytt basert på rekrutteringen i perioden 1998–2020. 

Bestandsidentitet er fortsatt et tema i denne bestandsvurderingen. På metoderevisjonen innførte man en antagelse om at noe 3 år og eldre fisk fra og med 2011 har utvandret til området vest for Skottland, som ikke inngår i denne bestandsvurderingen. 

Saker relevant for rådet

I prognosene har man antatt at kvoten for 2022 blir overfisket med 27 %, som ble kalkulert som snittet av observerte overskridelser i 2020 og 2021. Dette er i tråd med en reduksjon på F (0,26 til 0,20) tilsvarende nye tekniske tiltak i 2022. Gytebestanden forblir lav og fangsten overskrider fortsatt rådet, noe som oppfordrer til forsiktighet.

Fritidsfiske er beregnet å stå for 4,3–7,6 % av fangsten mellom 2010 og 2020, men er ikke inkludert i beregning på grunn av ukjent aldersfordeling og høy usikkerhet i estimatene.

Torsk i Nordsjøen består av flere separate bestander, og det er genetiske forskjeller mellom disse. Trendene i biomasse og rekruttering fra forskningstokt har i det siste tiåret sprikt mellom ulike områder i Nordsjøen, og det er ingen tegn til gjenoppbygging av bestanden i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Det er nå utkastforbud i mesteparten av området hvor det fiskes torsk, men landinger av fisk under minstemål er neglisjerbare, og således mye lavere enn hva en skulle vente ut fra observatørprogrammenes estimat av slike fangster.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 69 841 tonn (revidert i 2021)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 97 777 tonn (revidert i 2021)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger):  97 777 tonn (revidert i 2021)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,58 (revidert i 2021)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,49 (revidert i 2021)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,28 (revidert i 2021)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,21
Ventet gytebestand i 2023: 69 023 tonn