Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


Trachurus trachurus 06 11 2016

Trachurus trachurus

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
0
tonn
Anbefalt kvote 2022
71 138
tonn

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2023 være 0.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden er over Fmsy og mellom Fpa og Flim. Gytebestanden er under MSY Btrigger Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2023 (tusen tonn)

Grunnlag

F 2023

SSB 2024 (tusen tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i kvoteråd**

MSY-tilnærming

0

MSY-tilnærmingen: F=0

0

805 946

+6.9%

-100%

* SSB 2024 relativt til SSB 2023.

** Kvoteråd for 2023 relativt til kvoteråd for 2022 (71 138)

Kvoterådet for 2023 er 100% lavere sammenlignet med 2022. Dette er på grunn av at bestanden har blitt revidert ned i den siste bestandsberegningen slik at gytebestanden er under Blim og er framskreven til å forbli under Blim i 2024 selv under et scenario med nullfangst i 2023.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

De siste års bestandsberegninger viser et sterkt retrospektivt mønster med en konsistent nedjustering av gytebestandsbiomassen (SSB) og en oppjustering av fiskedødeligheten (F). Men, dette påvirker ikke rådet om nullfangst for 2023.

Relevante problemstillinger

ICES fremlegger et råd om nullfangst for bestanden i 2023, fordi gytebestanden forblir under Blim i 2024 under alle fangstscenarioer.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 834 480 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 1 168 272 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 168 272 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,103
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,079
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,074
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2022: 0,072
Ventet gytebestand (SSB) i 2023: 754 163 tonn

standardplott hestmakrell 2023
Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).