Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


Mange makrell som er fisket på tokt.
Fotograf: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
739 386
tonn
Anbefalt kvote 2023
782 066
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 407 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2024 ikke overstige 739 386 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden overstiger FMSY og Fpa, men er lavere enn Flim. Gytebestanden er over MSYBtrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F i 2024 SSB i 2025 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst** % forandring i kvoteråd
MSY-tilnærming 739 386 FMSY 0,26 3434616 -1  -31 -5

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
**anbefalt fangst i 2024 sammenlignet med antatt fangst i 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

De siste års bestandsberegninger har systematisk revidert historiske estimater av gytebestanden (SSB) oppover og estimat av fiskedødelighet (F) nedover for årene før 2018. Slike systematiske revisjoner skjer ikke for for de seneste års estimater for bestandsberegningsperioden, og resultatene fra bestandsberegningene er mer konsistente.

Selve bestandsberegningen og korttidsframskrivningen inkluderer aldrene fra 0 til 12 år. Bestandsestimatene ved alder 0 og 1 er høyst usikre og årsklassestyrke fremkommer først når fisken kommer inn i fiskeriet ved alder 2 til 3. Derfor er rekrutteringen presentert for alder 2 år.

Saker relevant for rådet

Summen av de unilaterale kvotene for makrell og resulterende fangster har overskredet det vitenskapelige rådet med gjennomsnittlig 44 % siden 2010. Referansepunktet FMSY som er brukt som basis for rådet er avledet fra en evaluering der det ble antatt at de årlige fangstene samsvarte med de vitenskapelige rådene basert på MSY-tilnærmingen. En såkalt implementeringsfeil i form av konsistent overfiske var altså ikke inkludert i evalueringen. Det at rådene i henhold til MSY-tilnærmingen ikke har blitt fulgt, kan vurderes som å ikke være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Mer spesifikt så kan dette resultere i økt risiko for at bestanden faller under det kritiske gytebestandsnivået (Blim), at man taper fangstutbytte på lang sikt og utnyttelsen av ressursen ikke er bærekraftig.

ICES har gjennomgått ny kunnskap om bestandsstruktur hos makrell og konkluderte med at makrell er en bestand utan adskilte gytekomponenter, mens man tidligere antok at makrell bestod av tre separate gytekomponenter. Bestandsvurderingen gjøres på en samlet bestand, og derfor får denne endringen ikke innvirkning på selve kvoterådet. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,00 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,58 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,58 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,36
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,38
Ventet gytebestand i 2024: 3,45 millioner tonn

Standardplott

Fire grafer som viser totalfangster av makrell, rekruttering som antall toåringer, fiskedødelighet og gytebestand.
Bestandsvurderingen av makrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall toåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).