Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


Rekehode
Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023-2024*
5125
tonn
Anbefalt kvote 2023*
5882
tonn
Avtalt kvote 2022
7712
tonn

*Anbefalt kvote 1. juli 2023 – 30. juni 2024: 5125 tonn
*Anbefalt kvote 2023 (første halvår): 5882 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når EU og Norge sin forvaltningsplan for dypvannsreke (Pandalus borealis) i område 3.a og 4.a Øst benyttes, så bør ikke fangstene i kvoteåret 1. juli 2023 til 30. juni 2024 overstige 5125 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært under føre-var nivået siden 2006, og har vært under kritisk nivå siden 2010. Fiskedødeligheten har vært over føre-var nivå siden 2007. Rekrutteringen har variert over tid, men har ligget på et lavere nivå siden 2007, med sterke årsklasser observert i 2012 og 2020.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskedødeligheten til bestanden til å være over FMSY and at Fpa, og gytebestanden til å være under MSY Btrigger og Blim.  

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) F(2023)/FMSY SSB (2023)/MSY Btrigger % forandring i SSB* % forandring i TAC**

% forandring i råd***

Forvaltningsplan 5125 0,44 0,83 82,3 -47.4 -47,4

* SSB2024/MSY Btrigger relativt til framskrevne SSB2023/MSY Btrigger.
** Kvoteråd i 2023 relativt til kvoten i 2022 (9738 tonn, regnet ut som summen av det foreløpige rådet gitt for de første seks månedene av 2023 (5882 tonn) og 50% av 2022-rådet (kalenderåret) (3856 tonn)). 
*** Kvoteråd i 2023 relativt til kvoterådet i 2022 (9738 tonn, se over).

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon (benchmark) i 2022 der det ble enighet om at for å ta høyde for usikkerhet i naturlig dødelighet så skulle en ensemble av tre modeller brukes for å estimere bestandsstatus og lage framskrivninger. Det reviderte modellrammeverket vurderes å resultere i en signifikant forbedring i kvaliteten av bestandsvurderingen og rådet. 

Alle fangstene som går inn i modellen, er konvertert til rundvekt, og rådet er gitt for fangst i rundvekt. MSE’en som brukes for å regne ut referansepunktene inkluderte en implementeringsbias på 8% for å ta høyde for det faktum at kvoten ikke har blitt justert for vektforandringer grunnet koking av fangstene om bord.

I 2023 ble forvaltningsplanen og kvoteåret evaluert. Som del av denne prosessen ble det hermafroditiske forholdet i modellen (overgangsrate fra hann til hunn) forandret for å gjøre det mer representativt for biologien til bestanden. Dette resulterte i en ny oppfatning av gytebiomassen (biomasse av kjønnsmodne hunner) relativt til de nye referansepunktene.                 

Saker relevant for rådet

Fangstene i andre kvartal (april til juni 2022) var ikke kjent da bestandsvurderingen ble gjort og er derfor antatt i modellen. For fangstscenariene er det antatt at fangstene i denne perioden er lik den resterende del av kvoten. I første kvartal fikk ikke EU fartøy fiske i norsk farvann noe som begrenset deres fiskemuligheter. Framskrivingen antar at EU fartøyene har mulighet til å ta hele deres gjenstående kvote i andre kvartal, og dette gir økt usikkerhet i framskrivingen. 

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Kvartalsvis, område- og lengdebasert analytisk bestandsvurdering (Stock Synthesis 3) som bruker fangster i modellen og framskrivingen. En ensemble av tre modeller benyttes der forskjellen mellom de tre modellene er det antatte nivået av M (naturlig dødelighet). Bestandsvurderingsåret går fra 1. juli til 30. juni. 

Nøkkeltall

MSY-tilnærming:
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 0,9 x B30%. Relativ verdi, satt til 90% av B0 x 30% (BMSY
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): FB30%. Relativ verdi, satt til den F som vil føre til B0 x 30% (BMSY)

Føre-var tilnærming:
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 0,15 x B0. Relativ verdi, satt til 15% av B0
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa): 0,9 x B30% (MSY Btrigger)
Føre-var fiskedødsrate (Fpa): 1,13 x FMSY. FP05. Den F som fører til SSB ≥ Blim med 95% sannsynlighet

Forvaltningsplan:
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): FB30% (FMSY), satt til den F som vil føre til B0 x 30% (BMSY)
Avtalt tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (Bmgt): 0,9 x B30%. MSY Btrigger

Ventet gytebestand i 2023 (Bestandsstørrelse (2023)/MSY Btrigger): 0,45 
Ventet fiskedødsrate i 2023 (F(2023)/FMSY): 0,44
Ventet gytebestand i 2024 (Bestandsstørrelse (2024)/MSY Btrigger): 0,83 
 

Standardplott

Fire figurer som viser statistikk for 1. Cathes, 2. Recruitment (Age 0), 3. F/Fmsy og 4. SSB/MSYBtrigger