Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat


Sei som svømmer
Anbefalt kvote 2024
73 815
tonn
Anbefalt kvote 2023
58 912
tonn
Avtalt kvote 2023*
58 912
tonn

*Sum over alle områder

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2024 ikke overstiger 73 815 tonn.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY,  Fpa og Flim i 2022 og gytebestanden i 2023 til å være over MSY Btrigger, Bpa, og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F(4-7) i 2023 SSB i 2025 (tonn) %  forandring i SSB* %  forandring i TAC** % endring i råd***
MSY-tilnærmingen 73 815 FMSY 0,363 159 133 +3,7 +25 +25

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
** Fangst i 2024 sammenlignet med TAC i 2023
*** Fangst i 2024 sammenlignet med råd for 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsnivået er noe oppjustert i forhold til fjorårets bestandsvurdering.

Motstridende signal mellom toktindekser og fangstrater i kommersielt fiske har tidligere økt usikkerheten i bestandsvurderingene, men i 2022-2023 har trendene vært sammenfallende.

Det manglet i 2022 aldersdata fra større deler av fiskeriene enn vanlig. Imidlertid viste ikke vekt ved alder i fisket og beskatningsmønsteret store avvik fra tidligere år.

Saker relevant for rådet

Landinger av sei under minstemålet er mye lavere enn estimatene av ”uønsket fangst” fra observatørprogrammene (8% utkast). Utkastprosenten i 2022 var noe høyere enn i 2019-2021, trolig på grunn av sterkere rekruttering (flere 3-åringer) i 2022 enn i de foregåede tre årene. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 297 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 149 098 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 149 098 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,668 (revidert i 2021)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,576 (revidert i 2021)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,363
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,33
Ventet gytebestand i 2024: 177 053 tonn

Standardplott

Firgur som viser standarplott for sei i Noedsjøen  2024
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95% konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F, og rekruttering.