Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig hestmakrell


Trachurus trachurus 10 06 (2)

Hestmakrell og nordøstatlantisk makrell

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
0
tonn
Anbefalt kvote 2023
0
tonn
Avtalt kvote 2023
15 277 *
tonn

*(EU og Storbritannia) og 5 000 tonn (Norge)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges og føre-var betraktninger anvendes så bør det ikke fiskes vestlig hestmakrell i 2024.  

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden er over FMSY men er lavere enn Fpa, og Flim. Gytebestanden er under MSYBtrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F i 2024 SSB i 2025 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i kvoteråd
MSY-tilnærming 0 MSY tilnærming 0 783 126 5.2 0

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024

**anbefalt fangst i 2024 sammenlignet med antatt fangst i 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

De siste års bestandsberegninger viser et sterkt retrospektivt mønster med en konsistent nedjustering av gytebestandsbiomassen (SSB) og en oppjustering av fiskedødeligheten (F), men årets bestandsvurdering er på linje med fjorårets. Det skal gjennomføres en metoderevisjon for denne bestanden i 2024.

Saker relevant for rådet

ICES fremlegger et råd om nullfangst for bestanden i 2024, fordi gytebestanden forblir under Blim i 2025 under alle fangstscenarioer. Omfattende genetisk forsking på bestandsidentifisering blir nå gjennomført. Det er potensielt utfordringer knyttet til bestandsgrensene for denne arten, og disse er gjenstand for pågående undersøkelser.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 834 480 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 1 168 272 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 1 168 272 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,103
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,079
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,074
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,0157
Ventet gytebestand i 2024: 744 547 tonn

Standardplott

Fire grafer som viser total fangt, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand
Bestandsvurderingen av vestlig hestmakrell: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).