Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk mellom 62°N og 67°N


Kysttorsk som svømmer
Fotograf: Erling Svensen / HI
Anbefalt kvote 2025
1926
tonn
Anbefalt kvote 2024
9136
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2025 ikke bør overstige 1926 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

Historisk bestandsutvikling

De to viktigste toktindeksene (kysttokt trål og garn-ruse) for bestandsstørrelse har gått nedover de siste 10 årene. Verdiene for de siste tre årene er de laveste i begge tidsseriene. Fra 2003 til ca. 2014 var trålindeksen variabel uten trend. Fiskedødeligheten har vært over Fmsy siden 2003 og nær Flim de siste 15 årene.

Bestandens tilstand

Bestandsstørrelsen er under og fisketrykket på bestanden er over MSY referansepunkter (B/BMSY = 0.42, 95% CI: 0.27-0.66; F/FMSY = 1.68, 95% CI: 1.09-2.60). Bestandsstørrelsen er under MSYBtrigger, men over Blim, mens fisketrykket er like i underkant av Flim.

Grunnlag for rådet

Kvoteråd ble tidligere gitt basert på såkalt «data-begrenset» metodikk (ICES kategori 3) ved å bruke CPUE-indeks (fangst per garndøgn) fra HI sin kystreferanseflåte. En ny bestandsmodell ble utviklet i 2024 basert på data fra HI sitt kysttokt (2003-2023) og HI sitt garn- og rusetokt (2013-2023).

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden. Rådet er basert på ICES sin standardmetode for slik type vurdering, med en liten modifikasjon på grunn av usikkerheten i vurderingen (15. persentil av predikert fangstfordeling under F = FMSY).

ICES bestandskategori: 2

Bestandsvurderingtype: Surplus production in continuous time (SPiCT) modell

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2021 resulterte i en ny bestandsstruktur, der kysttorsk mellom 62˚ og 67°N og kysttorsk nord for 67°N behandles som to separate bestander.

Den nye metoderevisjonen i 2024 anslår statusen på kysttorsk sør (62-67°N) for første gang, men likevel har den høy usikkerhet grunnet en signifikant trend i det retrospektive mønstret, behov for et stort antall antagelser («priors») i modellen, og lite kontrast i inngangsdataene. Av disse grunner baserer ICES rådet på en lavere fraktil av den anslåtte fangstfordelingen enn standarden (15. i stedet for 35.).

En trål-basert indeks fra HI sitt kysttokt er kritisk for bestandsvurderingen. På grunn av budsjettkutt ble dekningen av kysttoktet redusert i 2023, med ytterligere kutt planlagt i 2024. Kuttene rammer primært dette bestandsområdet (sør for 67°N) og utgjør en klar risiko for muligheten til å gjennomføre denne vurderingen.

Selv om pålitelige kommersielle fangster er tilgjengelige, er turist- og fritidsfiske fangster høyst usikre. Bedre estimering av turist- og fritidsfiskefangster har høy prioritet for å forbedre vurderingen fordi 1) de antas å utgjøre mesteparten (ca. 60%) av totalfangsten, og 2) antatt turist- og fritidsfiskefangst er høyere enn årets fangstråd.

Saker relevant for rådet

ICES er kjent med at nye tekniske reguleringer ble vedtatt i 2023/2024. Blant annet ble minstemålet økt fra 44 to 55 cm (i kraft 1. januar 2024) og er nå nærmere lengden ved 50% modning (56 cm mellom 62-67°N).

Det er en kompleks struktur av lokale bestander innenfor denne bestandsenheten mellom 62 og 67°N, og fiskeriene bør unngå lokal utarming for å opprettholde mangfoldet.

Standardplott

Kommersiel fangst har gått nedover de siste 20 årene

2 grafer som viser utvikling av B/Bmsy og F/Fmsy fra 1970-tallet til 2023
Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Øverst: Fangster (grønne søyler: kommersielle fangster; blå søyler: turist- og fritidsfiske). Nederst: Biomasse (B) og fisketrykk (F) i forhold til BMSY og FMSY.​​​​​

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) Fisketrykk (F/FMSY) i 2025 Bestandstørrelse (B/BMSY) i 2025 % endring i biomasse* % endring i råd**
ICES advice: MSY tilnærming (med 15. persentil av predikert fangstfordeling under F = FMSY)    1926    0.43    0.48    +17%    -79% 1926 0.43 0.48 +17% -79%
ICES advice: MSY tilnærming (med 35. persentil av predikert fangstfordeling under F = FMSY) 2222 0.50 0.47 +15% -76%
F = FMSY 4345 1.00 0.44 +7% -52%
Uendret F 7241 1.73 0.40 -2% -21%
F = 0 0 0 0.50 +22% -100%

*Biomasse 2026 i forhold til biomasse 2025.
**Råd for 2025 i forhold til råd for 2024. Den store nedgangen på 79% skyldes metoderevisjonen.

Link to 2024 benchmark method revision: https://doi.org/10.17895/ices.pub.24998858