Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


Sei som svømmer
Anbefalt kvote 2025
193 117
tonn
Anbefalt kvote 2024
223 123
tonn
Avtalt kvote 2024
223 123
tonn

ICES sitt råd 

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2025 ikke overstige 193 117 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer i ICES-område 1 og 2 bør holdes så lav som mulig. 

Historisk bestandsutvikling 

Gytebestanden (SSB) økte jevnt fra 2013 til en topp i 2023. Den har nå startet å avta, men er godt over føre-var nivå. Fiskedødeligheten er nå på vei oppover, men er fortsatt godt under føre-var nivå.  

Ventet bestandsutvikling 

Bakgrunn Fangst i 2025 (tonn) F i 2025 SSB i 2026 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i råd***
Forvaltningsplan 193 117****  0,27 359 360 -15 -13 -13

* SSB i 2026 sammenlignet med SSB i 2025 
** Råd for 2025 sammenlignet med kvote i 2024 (223 123 tonn) 
*** Råd for 2025 sammenliknet med råd for 2024 (223 123 tonn) 
**** Kvoteråd basert på gjennomsnitt av tre års fangstframskriving med F=0,32. Estimert fangst er 217 610 tonn (2025), 188 760 tonn (2026), og 172 982 tonn (2027), som gir et gjennomsnitt på 193 117 tonn.

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

Bestandsvurderingen er konsistent de siste årene. Gytebestanden og referansepunktene for denne har blitt nedjustert etter metoderevisjonen i 2024 på grunn av at andel moden ved alder har blitt justert ned. Imidlertid ble antall ved alder og fiskedødelighet endret svært lite ved metoderevisjonen slik at rådgivningen ikke ble nevneverdig påvirket av dette. Høstingsreglen med F=0,32 og et triggerpunkt (MP Btrigger) på 220 000 tonn ble vurdert til å være føre-var også etter metoderevisjonen.  

Saker relevant for rådet 

Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden den bestanden er i dårlig forfatning. Bifangst av kysttorsk må også holdes lav.  

Grunnlaget for bestandsvurderingen 

ICES bestandskategori: 1 

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM). 

Nøkkeltall 

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 93 923 tonn 
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 131 492 tonn 
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,64 
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,315 
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32 
Ventet fiskedødsrate i 2024: 0,281 
Ventet gytebestand i 2025: 423 510 tonn 

Standardplott 

Fire tabeller som viser utviklingen fra 60-tallet til 2023 og 2024