Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


reketokt2010 foto opaulsen 99
Anbefalt kvote 2024-2025*
4557
tonn
Anbefalt kvote 2023-2024*
5125
tonn
Avtalt kvote 2023-2024*
6076
tonn

*Bestandsvurderingsåret går fra 1. juli til 30. juni.

ICES sitt råd 

ICES anbefaler at når EU og Norge sin forvaltningsplan for dypvannsreke (Pandalus borealis) i område 3.a og 4.a Øst benyttes, så bør ikke fangstene i kvoteåret 1. juli 2024 til 30. juni 2025 overstige 4557 tonn. 

Historisk bestandsutvikling 

Gytebestanden (SSB) (kjønnsmodne hunner) har vært under føre-var nivået siden 2009, og var under kritisk nivå i 2011–2023. I begynnelsen av 2024 er bestanden så vidt over det kritiske nivået. Fiskedødeligheten var over føre-var nivå i 2007–2022, men under i 2023. Rekrutteringen har variert over tid, men har ligget på et lavere nivå siden 2007, med sterke årsklasser observert i 2012 og 2020. Alle årstallene refererer til assessment-år (1. juli – 30. juni). De to sterke årsklassene ble observert i kalenderår 2013 og 2021. 

Bestandens tilstand 

ICES vurderer fiskedødeligheten til bestanden til å være under FMSY og Fpa, og gytebestanden til å være under MSY Btrigger men over Blim.   

Ventet bestandsutvikling 

Alle årstallene refererer til assessment-år (1. juli – 30. juni). 

Bakgrunn Fangst i 2024 (tonn) F (2024) /FMSY  SSB (2025) /MSY Btrigger  SSB (2025) /Blim  % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i råd***
Forvaltningsplan 4557 0,57  0,60  1,08  2,9  -25,0  -11,1

* SSB2025/MSY Btrigger relativt til framskrevne SSB2024/MSY Btrigger
** Kvoteråd i 2024 relativt til kvoten i 2023 (6 076 tonn).  
*** Kvoteråd i 2024 relativt til kvoterådet i 2023 (5 125 tonn).

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon (benchmark) i 2022 der det ble enighet om at for å ta høyde for usikkerhet i naturlig dødelighet så skulle en ensemble av tre modeller brukes for å estimere bestandsstatus og lage framskrivninger. Det reviderte modellrammeverket vurderes å resultere i en signifikant forbedring i kvaliteten av bestandsvurderingen og rådet.

Alle fangstene som går inn i modellen, er konvertert til rundvekt, og rådet er gitt for fangst i rundvekt. MSE’en som ble brukt for å regne ut referansepunktene inkluderte en implementeringsbias på 8% for å ta høyde for det faktum at kvoten ikke har blitt justert for vektforandringer grunnet koking av fangstene om bord.

I 2023 ble forvaltningsplanen og kvoteåret evaluert. Som del av denne prosessen ble det hermafroditiske forholdet i modellen (sannsynligheten for å skifte kjønn fra hann til hunn) forandret for å gjøre det mer representativt for biologien til rekebestanden. Dette resulterte i en ny oppfatning av gytebiomassen (biomasse av kjønnsmodne hunner) relativt til de nye referansepunktene.

I 2023 ble det gjort små korrigeringer av lengdefrekvensfordelingen av de norske fangstdataene, og oppdateringer ble gjort i utregningen av toktindeksen. Dette resulterte i en oppjustering av SSB/MSYBtrigger for årene 1983–2012.

Saker relevant for rådet 

Dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna har en kort livssyklus (maksimum 4 år) og populasjonsdynamikken drives av størrelsen på den innkommende årsklassen (rekruttering). Fisket foregår på aldersgruppene 1 til 3. På grunn av en sterk årsklasse i 2020 (kalenderår 2021) har den estimerte gytebiomassen økt og er 1. juli 2024 så vidt over Blim. Historisk lav rekruttering i 2022 (kalenderår 2023) har imidlertid redusert både den totale og den fiskbare biomassen (alder 1–3) i bestanden, noe som har ført til en videre nedgang i rådet for det kommende kvoteåret.

Linjediagram med to linjer som har sunket fra rundt 1.5 til 0.5
Total biomasse og fiskbar biomasse estimert fra referansemodellen i ensemblet (median naturlig dødelighet) relativt til de respektive historiske gjennomsnittene (1971–2024). Estimater er for 1. juli.

Grunnlaget for bestandsvurderinga 

ICES bestandskategori: 1 

Bestandsvurderingstype: Kvartalsvis, område- og lengdebasert analytisk bestandsvurdering (Stock Synthesis 3) som bruker fangster i modellen og framskrivingen. En ensemble av tre modeller benyttes der forskjellen mellom de tre modellene er det antatte nivået av M (naturlig dødelighet). Bestandsvurderingsåret går fra 1. juli til 30. juni.  

Nøkkeltall 

MSY-tilnærming: 

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 0,9 x B30%. Relativ verdi, satt til 90% av B0 x 30% (BMSY)  

Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): FB30%. Relativ verdi, satt til den F som vil føre til B0 x 30% (BMSY

Føre-var tilnærming: 

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 0,15 x B0. Relativ verdi, satt til 15% av B
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa): 0,9 x B30% (MSY Btrigger
Føre-var fiskedødsrate (Fpa): 1,13 x FMSY. FP05. Den F som fører til SSB ≥ Blim med 95% sannsynlighet 

Forvaltningsplan: 

Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): FB30% (FMSY), satt til den F som vil føre til B0 x 30% (BMSY

Avtalt tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (Bmgt): 0,9 x B30%. MSY Btrigger 

 

Ventet gytebestand i 2024 (Bestandsstørrelse (2024)/MSY Btrigger): 0,58

Ventet fiskedødsrate i 2024 (F(2024)/FMSY): 0,57

Ventet gytebestand i 2025 (Bestandsstørrelse (2025)/MSY Btrigger): 0,60

Standardplott 

Fire grafer viser utvikling fra 70-tallet til 2023 og 2024
Oppsummering av rådet. Antatt rekruttering i 2023 og 2024 (estimert for 1. juli, kalenderår 2024 og 2025) er vist i en lysere blå farge. BMGT = Bpa = MSY Btrigger. Fmgt = Fmsy. Gytebiomassen (SSB) er biomassen av kjønnsmodne hunner. Alle årstallene refererer til assessment-år (1. juli – 30. juni).