Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vassild


Vassild  (Argentina silus)

Vassilda mister lett skjell når den fanges i trål.

Fotograf: Ragni Olssøn / HI
Anbefalt kvote 2025 og 2026
16 732 og 16 640
tonn
Anbefalt kvote 2024
9 499
tonn
Avtalt kvote 2024
10 000
tonn

ICES sitt råd 

ICES anbefaler at når maksimalt langtidsutbytte (MSY) tilnærmingen er benyttet må fangstene av vassild i Barentshavet, Norskehavet, Skagerrak og Nordsjøen (ICES område 1,2,3a og 4) ikke overstige 16 732 tonn i 2025 og 16 640 tonn i 2026. Alle fangster antas landet.  

Historisk bestandsutvikling 

Fiskedødeligheten er under FMSY og Flim og bestandsstørrelsen er over MSY Btrigger og Blim

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

En ny overskuddsproduksjonsmodell ble utviklet for bestanden, og godkjent i ICES metoderevisjon i januar 2024. Den nye metoden anses som en markant forbedring sammenlignet med den tidligere brukte ICES rfb-regelen for databegrensede arter. Likevel, grunnet høy usikkerhet i tokt-indeksen som brukes i bestandsvurderingen er det anbefalt å bruke lavere fangst persentil (dvs. 15 persentil) enn hva som er standard i ICES.  

Siden toktet som gir opphav til den akustiske biomasseindeksen gjennomføres annet hvert år gis det råd for to år.  

Saker relevant for rådet 

Samtidig som alle landinger i område 4 (Nordsjøen) er antatt å være vassild, viser prøver fra fiskeriene at opptil 10% av fangstene i dette området kan være strømsild (Argentina sphyraena). ICES gir ikke råd på strømsild.  

Bifangst av vassild i industrifisket i område 4 (Nordsjøen) har økt siden 2012 og i senere år har nærmere halvparten av de totale fangstene fra denne bestanden blitt tatt i dette området (Figur 1). Forvalterne bør være oppmerksomme på at ICES rådet omfatter alle fangster fra bestanden.  

Grunnlaget for bestandsvurderingen 

ICES bestandskategori: 2

Bestandsvurderingstype: Overskuddsproduksjonsmodell (SPiCT) 

Nøkkeltall 

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 0,5 x BMSY. Relativ verdi (B/BMSY) fra SPiCT modellen. BMSY beregnes direkte fra modellen og forandres hver gang bestandsvurderingen oppdateres. 

Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): F / FMSY = 1. Relativ verdi (F/FMSY) fra SPiCT modellen. FMSY beregnes direkte fra modellen og forandres hver gang bestandsvurderingen oppdateres. 

Kritisk bestandsnivå (Blim): 0,3 × BMSY. Relativ verdi (likevektsutbytte ved dette biomassenivået er 50% av MSY) 

Kritisk fiskedødsrate (Flim): 1,7 × FMSY. Relativ verdi (den F som driver bestanden til Blim

Fangst scenarier 

Fangstscenario år 2025:
Bakgrunn Fangst (2025)

Fisketrykk 

F2025/FMSY 

Bestandsstørrelse 

B2026/BMSY

% endring i biomasse^  % endring i råd^^ 
MSY tilnærming (med 15. Persentil av predikert fangstfordeling under F = FMSY)   16 732  0,75 1,27 -0,78 76
Andre scenario
F = Fmsy 21 661  1,00  1,22  −4,7  128 
F = F2024 = Fsq (uendret F)  16 031 0,72 1,28 0 69
F = 0 0 0,00 1,47 15 -100

^ Biomasse 2026 sammenlignet med biomasse 2025 (1,28) 

^^ Råd 2025 sammenlignet med råd 2024 (9 499 tonn)  

*Disse biomasse verdiene er kalkulert med 0,01 x Fsq 

Fangstscenario år 2026:
Bakgrunn Fangst (2026)

Fisketrykk 

F2026/FMSY

Bestandsstørrelse 

B2027/BMSY

% endring i biomasse^ % endring i råd^^
MSY tilnærming (med 15. Persentil av predikert fangstfordeling under F = FMSY)   16 640  0,75  1,27  0 −0,55 
Andre scenario
F = Fmsy 20 658  1,00  1,17  −7,9  23 
F = F2024 = Fsq (uendret F) 16 035  0,72  1,28  0,8  −4,2 
F = 0* 0 0,00 1,63  28  −100 

^ Biomasse 2027 sammenlignet med biomasse 2026 (1,27) 

^^ Råd 2026 sammenlignet med råd 2025 (16 732 tonn)  

*Disse biomasse verdiene er kalkulert med 0,01 x Fsq 

 

Rådet har økt med 76% fra 2024 til 2025 på grunn av ny bestandsvurderingsmodell.  

Rådet for 2025 er også høyere enn totalfangsten i 2023 på 14 917 tonn.

Standardplott 

4 tabeller viser utvikling fra 80-tallet til 2023 og 2024
Figur 1. Vassild i ICES områder 1, 2, 3a og 4. Oppsummering av bestandsvurderingen. Venstre øverst: Totalfangster i tonn. Høyre øverst: Totalfangster i tonn per ICES område. Venstre nederst: Relativt fiskepress. Fiskepresset er mindre enn det som korresponderer til FMSY  (F / FMSY) når indikator ratioen er under 1 (vist som blå linje i grafen). Høyre nederst: Relativ biomasse. Relativ biomasse er høyere enn det som korresponderer til MSY Btrigger (0,5 x  BMSY ) når indikator ratioen er over 0,5 (vist som blå linje i grafen).