Tema: Hvitting

HI-007335.jpg

Hvitting er en god matfisk.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Hvitting er en torskefisk som har fått navn etter sitt hvite kjøtt. Den har en mørk flekk ved brystfinnen og en svakt buet sidelinje. Den er sølvglinsende og har hvit buk. Voksne individer mangler skjeggtråd.

Yngelen lever oppe i vannmassene noe lenger enn torsk og hyse. I denne perioden gjemmer den seg ofte under brennmaneter.

Hvittingen blir kjønnsmoden to år gammel, 25–30 cm lang. I fem–seks årsalderen er den vel 40 cm. Hvittingens gyting varer i flere måneder. Sør i Nordsjøen begynner den alt i januar, og så sent som i september kan man finne egg og larver i nord.

Hvittingen er en typisk fiskespiser, og er en av de viktigste rovfiskene i Nordsjøen. Hovednæringen er øyepål, tobis og sild, men den tar også en del yngel av torsk, hyse og hvitting. Hvittingen har sin utbredelse i Øst-Atlanteren fra Gibraltar til Island og det sørøstlige Barentshavet. Den finnes langs hele norskekysten, men er vanligst nord til Stad. Hvittingen er vanligvis en bunnfisk fra 10–200 meter, men beveger seg også opp i vannmassene.

Status og råd

Fiskedøyingsraten har vore relativt stabil sidan 2003 og gytebestanden er over grensenivået. Rekrutteringa har generelt vore lågare sidan 2003 enn i tidlegare år, men var over gjennomsnittet i 2014 og 2015.

Kvoterådet for 2018 for Nordsjøen og Den austlege engelske kanal er basert på MSY-tilnærminga, og gir ei reduksjon på 31 %. Ein slik reduksjon reknar ein med vil auke utkast og redusera uttaket av andre arter i eit blandingsfiske der fisket blir lukka når kvoten for ein art er oppfiska. 2018-kvoten for Nordsjøen og Den austlege engelske kanal er 22 057 tonn. Dette representerer ei auke på 38 % samanlikna med 2017.

Av totalkvoten i Nordsjøen disponerer EU 90 % og Noreg 10 %, men Noreg forhandlar seg ofte til ei overføring av kvote. I 2018 er Noregs totalkvote i Nordsjøen 1 406 tonn. 

Kviting i Skagerrak vert handsama som ein egen bestand, men det er ingen bestandsberekningar, og ICES tilrår ei kvote i Skagerrak/Kattegat på 400 tonn basert på ICES sine retningslinjer for datafattige bestandar. 

I Skagerrak har Noreg 2 % av totalkvoten.

Fiskeri

Hvitting blir fiska i eit blanda kvitfisk-fiskeri, i fiskeri retta mot flatfisk, i krepsefisket og i fisket etteraugepål (industritrålfiske). Minste maskeviddereguleringar har redusert utkast i kvitfisk-fiskeria i den nordlege Nordsjøen, men i den sørlege delen har utkast auka på grunn av endringar i flåtedynamikk for krepsefiskeri og fiskeri med finmaska reiskap. 

Nøkkeltall

KVOTERÅD 2018 (totalfangst): 26 191 tonn i Nordsjøen / 400 tonn i Skagerrak
TOTALKVOTE / NORSK KVOTE 2018: 22 057 / 1406 tonn (Nordsjøen), 1050 / 19 tonn (Skagerrak)
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2016: 33 759 / 1148 tonn (Nordsjøen), 545 / 13 tonn (Skagerrak)
NORSK FANGSTVERDI 2016: 7,6 mill. kr i Nordsjøen, 128 000 kr i Skagerrak