Tema: Lange

  • HI-036734.jpg

    Lange kan bli opptil 2 m og veie 40 kg. Hovedføden består av fisk. 

    Fotograf: Mareano / Havforskningsinstituttet
  • HI-036721.jpg

    Langen har en levetid på trolig 30 år. 

    Fotograf: Mareano / Havforskningsinstituttet

Lange finnes på hard bunn eller sandbunn med store steiner i varme, relativt dype områder på kontinentalsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige Barentshavet.

Arten kan også forekomme i Nordvest-Atlanteren fra Sør-Grønland til Newfoundland.

Det er vanligst å finne lange på 300–400 meters dyp, men den kan påtreffes mellom 60 og 1000 meter. Ungfiskene er utbredt i relativt grunne, kystnære områder og på bankene, inkludert den nordlige delen av Nordsjøen. Lange blir kjønnsmoden i 5–7-årsalderen.

I våre farvann foregår gytingen i april–juni, på 100–300 meters dyp. Den har trolig en alders- eller størrelsesavhengig utvandring til dypere områder og til gyteområdene i Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av De britiske øyer og sørvest av Island.

Status, råd og fiskeri

I 2018 hadde Norge kvoter i EU-sonen, i færøysk sone og i islandsk sone. I norske områder er det ingen regulering av fisket etter lange og blålange for norske fartøyer, mens det for fartøyer fra andre land blir fastsatt kvoter årlig.

Kvoteforhandlingene med EU for 2018 ga Norge 7 500 tonn lange. I færøysk sone kunne Norge fiske 2 200 tonn lange/blålange og i islandsk sone 500 tonn lange. Rapporterte norske fangster i 2016 var totalt 18 100 tonn lange. Foreløpige tall for 2017 er 18 500 tonn lange.

Norge tar 40–50 % av langefangstene. Andre land med et betydelig langefiske er Frankrike, Færøyene, Island, Spania og Storbritannia.

Lange har hatt samme utvikling i fangstene som brosme de siste ti årene: rundt 45 000 tonn i begynnelsen, nedgang til 32 000 tonn i 2004 for så å øke til 46 000 tonn i 2016.

Lange er en relativt viktig art som det fiskes målrettet etter, særlig med line og garn.

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2018 OG 2019: ICES anbefaler at det kan fiskes inntil 13 103 tonn i ICES-område 1 og 2 (Storegga, Norskehavet og Barentshavet), ved Færøyene inntil 5196 tonn (område 5b) og ved Island (område 5a) 8598 tonn. I de resterende områdene kan det fiskes inntil 17 695 tonn.
KVOTE 2018: Ingen kvoteregulering for norske fiskere i norsk sone. EU-kvote i norsk sone: 1 350 tonn, norsk kvote i EU: 7 500 tonn, Færøyene: 2 200 tonn lange/blålange, Island: 500 tonn lange og brosme.
FANGST 2016: Totalt 46 000 tonn, norsk: 18 100 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2017: 276 mill. kroner