Tema: Rødspette

HI-011960.jpg

Rødspetten kan bli opptil 70 cm og veie 3,5 kg. Den har en levetid på over 20 år. 

Fotograf: Merete Kvalsund / Havforskningsinstituttet

Rødspette er en flyndrefisk som finnes i det østlige Atlanterhavet fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika.

Rødspette er oppdelt i en rekke bestander, der nordsjøbestanden er den største. Man finner rødspetten fra fjæra og ned til ca. 200 meter. Den kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over et halvt kilo og 40 cm.

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Larvedriften varierer med vær og vind, og fra det første leveåret fins larvene på grunne sanddyner (0–3 m), mens rødspetten seinere i livet vandrer dypere og migrerer lite. En stor del av den umodne rødspetten i Skagerrak stammer fra gytefeltene i Nordsjøen. Skagerrakbestanden viser større vandring enn den delen som lever i Nordsjøen, og også en del av den voksne bestanden vandrer østover mot nordre Kattegat.

Voksen fisk spiser børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk.

Rødspette er en god matfisk.

Status, råd og fiskeri

ICES vurderer bestanden til å vere i god forfatning og berekraftig hausta.

Bestanden er godt innafor føre-var-grensene og har auka dei siste åra til eit rekordhøgt nivå. Fiskedøyingsraten har vore rundt nivået for høgt langtidsutbytte dei siste åra. Rekrutteringa har vore om lag som langtidsmiddelet sidan midten av 1990-talet.  

Kvoterådet frå ICES er basert på ei MSY-tilnærming (høgt langtidsutbytte). Justering av TAC (total fangstkvote) er 1,83 % i Nordsjøen og 3,67 % i Skagerrak for å ta omsyn til forplikta EU-landing.

EU disponerer 93 % og Noreg 7 % av totalkvoten i Nordsjøen, og i Skagerrak disponerer EU 98 % og Noreg 2 %. I 2018 er totalkvoten i Nordsjøen og Skagerrak 127 986 tonn, og av dette går 8192 tonn til Noreg. 

Fiskeri

Raudspette vert mest fiska med bomtrål i sentrale delar av Nordsjøen og i eit blandingsfiskeri med botntrål i dei sørlege delane av Nordsjøen, der målarten er tunge. Det føregår eit omfattande utkast av undermåls raudspette i blandingsfisket. 

Nøkkeltal

KVOTERÅD 2018 (totalfangst): 142 481 tonn
TOTALKVOTE / NORSK KVOTE 2018: 112 643 / 7 885 tonn i Nordsjøen og 15 343 / 307 tonn i Skagerrak
TOTALFANGST / NORSK FANGST 2016: 139 769 tonn / 178 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2016: 2,23 millioner kroner