Gå til hovedinnhold

Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen er det grunnaste havet vårt. To tredelar av området er under hundre meter djupt.

Økosystemet her skil seg ut frå Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mykje større grad påverka av oss menneske; det er eit av verdas mest trafikkerte sjøområde med store hamner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millionar menneske bur i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet blir påverka av utsleppa frå busetting, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen delast i fire ulike område: 

  • I nord, der havdjupet er mellom 100 og 200 meter, finn vi dei viktigaste områda for norsk fiskeri. Her blir det fangsta på voksen torsk, sei, sild, hyse og augepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går djupast, ned til 700 meter, finner vi djuphavsartar som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Aust, i Skagerrak, med djupner på 50–100 meter, er det oppvekstområde for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområde, og det er hovudområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Overflatetemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak var høye i alle årets måneder i 2022, men det var spesielt høye temperaturer i de sørlige deler av Nordsjøen på sensommeren. Dypvannet i Skagerrak hadde omtrent normale temperaturer i 2022 relativt til normalperioden 1991-2020, med unntak i oktober og november da oppvarmingen fra øvre vannlag nådde dypere vannmasser. Det ble ikke registrert noen ny utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2022, og oksygennivået har sunket jevnt etter sist utskiftning som ble registrert våren 2021. Innstrømningen av atlantisk dypvann holder seg fortsatt lav og føyer seg inn i mønsteret vi har sett fra rundt 2006 der verdiene stort sett ligger under langtidsmiddelet. Den relativt varme vinteren var den største bidragsyteren til at Nordsjøen som helhet fikk et varmeoverskudd i 2022.