Nordsjøen og Skagerrak

C:\Users\kjersti\Desktop\Økosystemtokt Nordsjøen_Skagerak .jpg

"Johan Hjort" på økosystemtokt Nordsjøen-Skagerak.

Fotograf: Jørgen Ree Wig / Havforskningsinstituttet

Nordsjøen er det grunneste av våre hav; to tredjedeler av området er under hundre meter dypt.

Økosystemet her skiller seg også ut fra Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mye større grad påvirket av oss mennesker: et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet påvirkes av utslippene fra bebyggelse, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen deles i fire ulike områder: 

  • I nord, der havdypet er mellom 100 og 200 meter, finner vi de viktigste områdene for norsk fiskeri. Her fangstes det på voksen torsk, sei, sild, hyse og øyepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går dypest, ned til 700 meter, finner vi dyphavsarter som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Øst, i Skagerrak, med dybder på 50–100 m, er det oppvekstområder for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområder, og det er hovedområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak var preget av høy variabilitet gjennom 2018 med svært lave verdier på senvinteren og svært høye verdier på sommeren, og tilsammen medførte dette et redusert varmeinnhold for havområdene for hele året. Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som for de siste 6-7 årene. Bunnvannet i Skagerrak ble skiftet ut våren 2018 etter å ha stagnert i rundt fem år.