Nordsjøen og Skagerrak

C:\Users\kjersti\Desktop\Økosystemtokt Nordsjøen_Skagerak .jpg

"Johan Hjort" på økosystemtokt Nordsjøen-Skagerak.

Fotograf: Jørgen Ree Wig / Havforskningsinstituttet

Nordsjøen er det grunneste av våre hav; to tredjedeler av området er under hundre meter dypt.

Økosystemet her skiller seg også ut fra Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mye større grad påvirket av oss mennesker: et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet påvirkes av utslippene fra bebyggelse, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen deles i fire ulike områder: 

  • I nord, der havdypet er mellom 100 og 200 meter, finner vi de viktigste områdene for norsk fiskeri. Her fangstes det på voksen torsk, sei, sild, hyse og øyepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går dypest, ned til 700 meter, finner vi dyphavsarter som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Øst, i Skagerrak, med dybder på 50–100 m, er det oppvekstområder for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområder, og det er hovedområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak har holdt seg høye gjennom hele 2019 både i overflaten og i dypvannet. Selv om sommeren ikke varmet opp Nordsjøen like kraftig som året før, så gjorde en mild vinter at varmeinnholdet total sett økte i 2019. Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som for de siste 6-7 årene. Det er ikke registrert noen utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2019, men siste fornyelse skjedde våren 2018 etter rundt fem års stagnasjon.