Gå til hovedinnhold

Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen er det grunnaste havet vårt. To tredelar av området er under hundre meter djupt.

Økosystemet her skil seg ut frå Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mykje større grad påverka av oss menneske; det er eit av verdas mest trafikkerte sjøområde med store hamner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millionar menneske bur i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet blir påverka av utsleppa frå busetting, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen delast i fire ulike område: 

  • I nord, der havdjupet er mellom 100 og 200 meter, finn vi dei viktigaste områda for norsk fiskeri. Her blir det fangsta på voksen torsk, sei, sild, hyse og augepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går djupast, ned til 700 meter, finner vi djuphavsartar som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Aust, i Skagerrak, med djupner på 50–100 meter, er det oppvekstområde for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområde, og det er hovudområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Overflatetemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak holdt seg relativt lave første halvdel av 2021. Hele periode mai til november var varm med store, positive anomalier, mens kaldt vær i desember gjorde at havområdene da hadde sjøtemperaturer nær normalen. Dypvannet i Skagerrak var en del varmere enn normalt første kvartal av 2021, men holdt seg resten av året på et nivå rundt langtidsgjennomsnittet (1981-2010). Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som den siste dekaden. Det ble registrert en ny utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2021, og selv om det bare var to år siden forrige utskiftning, så var oksygeninnholdet før utskiftningen blant de laveste som har vært registrert.