Gå til hovedinnhold

Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen er det grunnaste havet vårt; to tredeler av området er under hundre meter djupt.

Økosystemet her skil seg også ut frå Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mykje større grad påverka av oss menneske: eit av verdas mest trafikkerte sjøområde med store hamner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millionar menneske bor i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet blir påverka av utsleppa frå busetting, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen delast i fire ulike område: 

  • I nord, der havdjupet er mellom 100 og 200 meter, finn vi dei viktigaste områda for norsk fiskeri. Her blir det fangsta på voksen torsk, sei, sild, hyse og augepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går djupast, ned til 700 meter, finner vi djuphavsartar som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Aust, i Skagerrak, med djupner på 50–100 m, er det oppvekstområde for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområde, og det er hovudområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Overflatetemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak holdt seg relativt lave første halvdel av 2021. Hele periode mai til november var varm med store, positive anomalier, mens kaldt vær i desember gjorde at havområdene da hadde sjøtemperaturer nær normalen. Dypvannet i Skagerrak var en del varmere enn normalt første kvartal av 2021, men holdt seg resten av året på et nivå rundt langtidsgjennomsnittet (1981-2010). Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som den siste dekaden. Det ble registrert en ny utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2021, og selv om det bare var to år siden forrige utskiftning, så var oksygeninnholdet før utskiftningen blant de laveste som har vært registrert.