Gå til hovedinnhold

Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen er det grunnaste havet vårt; to tredeler av området er under hundre meter djupt.

Økosystemet her skil seg også ut frå Barentshavet og Norskehavet. Nordsjøen er i mykje større grad påverka av oss menneske: eit av verdas mest trafikkerte sjøområde med store hamner, massivt fiskeri, utvinning av olje og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Omtrent 184 millionar menneske bor i nedslagsområdet til Nordsjøen. Økosystemet blir påverka av utsleppa frå busetting, jordbruk og industri.

Grovt sett kan Nordsjøen delast i fire ulike område: 

  • I nord, der havdjupet er mellom 100 og 200 meter, finn vi dei viktigaste områda for norsk fiskeri. Her blir det fangsta på voksen torsk, sei, sild, hyse og augepål.
  • I Norskerenna, som er det området i Nordsjøen som går djupast, ned til 700 meter, finner vi djuphavsartar som vassild, skolest og svarthå.
  • Det sentrale Nordsjøen er generelt mindre fiskerikt enn lenger nord.
  • Aust, i Skagerrak, med djupner på 50–100 m, er det oppvekstområde for sild og torsk. Her er det også viktige tobisområde, og det er hovudområdet for flatfisk.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak har holdt seg høye gjennom hele 2020 både i overflaten og i dypvannet. De to siste somrene har ikke varmet opp Nordsjøen like kraftig som sommeren i 2018, men en mild vinter i 2020 gjorde at varmeoverskuddet fra 2019 holdt seg stabilt også i 2020. Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som den siste dekaden. Det er ikke registrert noen utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2020. Siste fornyelse skjedde våren 2018 etter rundt fem års stagnasjon, men oksygeninnholdet er allerede blant de laveste som er registrert.