Gå til hovedinnhold

Halvveis i årets makrelltokt


Trålsensorer

Akustiske trålsensorer brukes for å overvåke trålens geometri. Foto: Merete Kvalsund / Havforskningsinstituttet

Den norske delen av det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet er halvveis. Toktlederne Geir Odd Johansen og Kjell Rong Utne som har sjefet på hver sitt norske fartøy, kommer her med en oppdatering på hvordan det har gått i år frem til mannskapsbytte i dag, fredag.

I år deltar fem ulike nasjoner på makrelltoktet. I tillegg til Norge, Island, Færøyene og Grønland, som alle har deltatt før, er nå Danmark med for første gang. De skal dekke Nordsjøen.

Makrellen blir kartlagt med 30-minutters trålhal i overflaten på forhåndsbestemte posisjoner. Sild og kolmule blir mengdemålt med ekkolodd. I tillegg registreres det jevnlig planktonmengde, temperaturen i havet og annen data som sjøpattedyrobservasjoner.

Den norske dekningen er halvveis, og vi kan da gi en oppdatering på status så langt for de norske båtene, «Kings Bay» og «Vendla».

Sentralt i Norskehavet

Fordelingen av makrell ser ut til å være mye lik det man så i fjor. Det er mer fisk sentralt i Norskehavet enn lenger sør, og det er mer fisk et stykke ut i havet enn det er helt kystnært. En trend som har fortsatt fra i fjor er ungfisk langs norskekysten. Tidligere har det vært minimalt med 1-år gammel makrell i dekningsområdet vårt. De yngste individene har tradisjonelt vært å finne i Nordsjøen og rundt De britiske øyer. I fjor registrerte vi en økning av 1-år gammel makrell langs Norskekysten, og denne trenden ser ut til å fortsette. Denne aldersgruppen finner man ca 50 - 100 nautiske mil ut fra kysten. Lengre ut overtar fisk som er to år og eldre.

Fordeling av makrell- og sildefangster (kg) etter 30 min tråling på forhåndsbestemte posisjoner.

Venter eldre makrell i nord

En del av fisken vi har fått i trålen er sju år og eldre, noe som er «godt voksent» for makrell. Det betyr at det er en del større makrell i bestanden nå enn for noen år siden. I nord har snittstørrelsen vært rundt 450 gram, med enkelte fangster opp mot 500 gram i snitt. Siden den største makrellen normalt står nord for det området som er dekket til nå, kan det bli høyere snittstørrelser på andre delen av toktet.

Lengdefordelingen til makrell fra to trålhal som var 16 nautiske mil fra hverandre. Makrell på 20-23 cm er ett år gammel mens fisk på 25-28 cm er to år gammel. Større fisk kan være av ulik alder.

Nordsjøsild og kolmule

Toktet er innom utbredelsesområdet til flere sildebestander. De største halene med nordsjøsilda ble tatt nord for Shetland. Denne silda var seks år og 250 gram i snitt. Ellers har vi fått fangster med spredt sommergytende sild oppover langs kysten. Foreløpig har de norske båtene vært øst for nvg-silda.

Kolmula har vi sett spredt ut over hele Norskehavet. Den dominerende aldersgruppen er 4-åringer, noe som samsvarer med at vi så mest 3-åringer i fjor. Det er observert lite ett og to år gammel kolmule noe som tyder på heller svak rekruttering i 2016 og 2017.

Et trålhal er på vei inn. Foto: Merete Kvalsund / Havforskningsinstituttet

Håbrann og laks

For øvrig har det blitt fanget flere håbrann og laks i trålen. Håbrannen er noe man slipper ut levende så fort som mulig, da den er fredet. Laksen er derimot en gledelig bifangst siden vi da kan samle nyttige prøver til prosjektet «SeaSalar» som skal se nærmere på hva som skjer med laksen i havet. De fleste individene er postsmolt, men også noen større individer.

I dag, fredag, er det mannskapsbytte og vi som går av takker mannskapet på Vendla og Kings Bay for turen og ønsker neste del av toktet lykke til.