Gå til hovedinnhold

Mye lus på deler av Vestlandet


HI 001631

Både observasjoner og lakselusmodellen indikerer at villfisk i Nordhordland, Sogn og Romsdal har hatt mye lakselus i sommer.

- De største påslagene er observert i området fra Vestlandet til Trøndelag, mens forholdene er noe bedre i andre områder, forteller Ørjan Karlsen som leder den nasjonale overvåkingen av lakselus.

Lusetellinger på utvandrende postsmolt av laks viser lavere antall lus i Bokna- og Hardangerfjorden enn i fjor, men betydelig høyere i Sognefjorden. Det er også mer lus på laks fanget i Romsdalsfjordene enn tidligere, mens det er lite lus på laks fanget i Trondheims- og Altafjorden.

- Lusetellingene på sjøørret viser et noe tilsvarende bilde, med noe bedring fra 2018 på Sør-Vestlandet. Likevel observeres det ofte relativt høye antall lus på sjøørret utover sommeren helt fra Rogaland og opp til Trøndelag, sier Karlsen.

Det er mindre lus både sør og nord i landet i forhold til Vestlandet, men også her er det områder med høyere antall.

Les mer om resultatene

Observasjonene stemmer med modellen

Siden norskekysten er så lang, er det ikke mulig å overvåke all vill laksefisk. Derfor har forskerne over år utviklet og brukt modeller for å simulere spredningen av lus. Dermed kan de finne ut hvor sterkt press lusene utsetter laksefisk for langs hele kysten. Modellresultatene sammenlignes med det som observeres ute i felt.

- Observasjonene stemmer godt med prediksjonene fra lakselusmodellen. Det gjør at vi med rimelig sikkerhet kan tolke situasjonen også på steder hvor det ikke foregår fysisk overvåking, forklarer Karlsen.

Oppdrett har gitt mer lus

Overvåking av lakselus på vill laksefisk, foregår i sommerhalvåret. Målet er å finne ut hvor mye de ville bestandene av laks, sjøørret og røye blir påvirket av lakselus.

Lakselus er en naturlig parasitt, men etter at oppdrettsnæringen kom, har den fått flere verter og dermed har antallet lus økt.

- Lus fra oppdrett smitter ikke bare annen oppdrettsfisk, men også vill laksefisk. Mens oppdrettsfisken blir avluset før de får skadelige mengder lus, kan villfisken få så mye lus at de dør som følge av skadene, forklarer Karlsen.

Bruker ulike fangstmetoder

Lakselus på vill laksefisk undersøkes med fangst av vill sjøørret og sjørøye. Disse to artene fanges med ruse og garn langs hele kysten, mens laks fanges i trål i fjorder fra Boknafjorden i sør til Alta i nord.

I tillegg brukes som alt nevnt modeller basert på at lus transporteres med vannmassene. Det brukes også små nedsenkete merder med laks, såkalte vaktbur, for å si noe om smittepresset i enkelte fjorder.

Les mer om metodene

Om overvåkingen

Den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Målet er å skaffe robuste data på hvor mye lakselus både utvandrende postsmolt av laks samt sjøørret og sjørøye smittes med. Overvåkingen gjennomføres langs hele kysten hvor det drives oppdrett og gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NINA, NORCE og TF Aquaconsult.