Gå til hovedinnhold

Anbefaler grundige undersøkelser ved havvind-utbygging


havvind

Havvindanlegg vil produsere klimavennlig energi, men kan også ha utilsikta og til dels uforutsette effekter på havmiljøet. Illustrasjonsfoto.

Fotograf: Bente Jønsson / Pixabay

Forundersøkelser i aktuelle områder i minst tre år er ett av rådene havforskerne gir for utbygging av vindkraftanlegg til havs.

Med dagens kunnskap er det ikke mulig å forutsi om den totale effekten av vindkraftanlegg på havmiljøet blir positiv eller negativ i norske havområder.

Det er en av konklusjonene i en ny rapport skrevet av en gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet.

Forskerne har gått gjennom den tilgjengelige kunnskapen som finnes om miljøeffekter av havvindanlegg, og peker på flere kunnskapshull som bør tettes før eventuelle utbygginger.

Foreslår felles standard

Den viktigste konklusjonen er at det bør gjøres forundersøkelser i områder hvor utbygging er planlagt. Det bør også utarbeides en standardisert protokoll for miljøundersøkelser.

– Det vil gi et sammenligningsgrunnlag for de forskjellige områdene hvor det planlegges slike anlegg, og gi oss kunnskap for råd om åpning av flere områder etter hvert, sier forsker Karen de Jong.

Havforskeren peker på at slike protokoller finnes i andre land som har kommet lenger med havvind, som Tyskland, men må tilpasses norske forhold.

Fraråder å bygge ut sårbare områder

Rapporten anbefaler blant annet at forundersøkelser i de aktuelle områdene bør foregå i minst tre år, for å ta hensyn til svingningene i fiskebestandene fra år til år. Områdene bør også overvåkes under drift og etter avvikling, og data bør gjøres åpent tilgjengelig.

– Det er betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av miljøeffekter fra havvindanlegg. Derfor fraråder vi foreløpig utbygginger i områder som er spesielt viktige for enkelte arter, som gyte- og beiteområder, sier Karen de Jong.

– Utbygging bør også unngås i spesielt viktige og sårbare områder, for eksempel områdene rundt Lofoten eller ved korallrev, legger hun til.

Konsekvenser for marint liv

Rapporten dokumenterer ut fra tidligere studier at vindturbiner kan påvirke fisk, sjøpattedyr og havmiljø generelt, både under utbygging og mens de er i drift.

Påvirkningen kommer fra støy, elektromagnetiske signaler og strukturene til de fysiske installasjonene.

– Strukturene kan ha både positive effekter, som kunstig rev-effekter, hvor arter kan vokse og finne mat og ly – og negative effekter, som at fremmede arter kan etablere seg. Støy og elektromagnetisme kan påvirke dyrene i området negativt ved å forstyrre viktig adferd som gyting, forklarer de Jong.

Hun poengterer samtidig at havvindanlegg vil produsere klimavennlig energi, og at dette vil kunne ha en positiv effekt for mange marine arter ved å motvirke økende havtemperaturer.

Les mer: Slik kan vindmøller endre livet i havet

Referanse

Karen de Jong et al. (2020). «Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet». Rapport fra Havforskningen 2020-42. Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-42 ​​​​​​​