Gå til hovedinnhold

Anbefaler å kun åpne deler av Porsangerfjorden for reketrålfiske


HI 045443 (1)

HI anbefaler at kun ytre del av Porsangerfjorden åpnes for bunntråling. Bildet er fra tokt i 2019 der HI kartla rekebestanden i tre fjorder i Nord-Troms og Finnmark.

Fotograf: Gunnar Sætra/ Havforskningsinstituttet.

I 1972 ble det forbudt med reketrål i Tana- og Porsangerfjorden. Dersom fjordene skal åpnes for bunntråling igjen, anbefaler HI at kun ytre del av Porsangerfjorden åpnes og at Tanafjorden forblir stengt.

– Et utrålt område er unikt og verdifullt, både fra et verneperspektiv og fra et vitenskapelig perspektiv. Det gjør at vi kan studere hvordan bunntråling påvirker fiskesamfunnet og økosystemet, sier forsker Guldborg Søvik.

Norge har internasjonale forpliktelser til å ta vare på sårbare habitater og økosystem.

Prosjektet «Porsangerfjorden tilbake til livet (P2.0)» eies av Porsanger kommune, og har som mål å bygge opp igjen bunnfiskbestandene i Porsangerfjorden. Porsanger kommune ønsker å stenge indre og østlige deler av fjorden for å nå dette målet.

Havforskningsinstituttet anbefaler derfor at Porsangerfjorden kun åpnes utenfor terskelen «Ryggen», litt nord for Lille-Tamsøya.

Sårbare habitat bør ikke åpnes for tråling

HI anbefaler at det i forkant av en eventuell åpning for reketråling i et område gjennomføres en grundig habitat- og bunnkartlegging av både bunndyrsamfunn og sedimenter.

– Dette er spesielt viktig dersom det bestemmes at Tanafjorden skal åpnes. Om ytre Porsangerfjorden åpnes, må sårbare habitater kartlegges bedre her, sier Søvik.

– Vårt klare råd er at områder med sårbare arter og bunnsamfunn ikke bør åpnes for tråling, sier Søvik.

Anbefaler å beholde Tanafjorden stengt

Gjennom mange år med bomtrålundersøkelser, data fra kysttoktet og fra Mareano-kartlegging i 2011, har HI relativt god kunnskap om utbredelsen av sårbare habitat som koraller og svamp i Porsangerfjorden.

I Tanafjorden har det ikke vært gjennomført verken bomtrålundersøkelser eller bunnkartlegging.

HI anbefaler at Tanafjorden forblir stengt for reketrålfiske for å bevare en utrålt fjord, noe som er unikt i norsk sammenheng.

Strengere bifangstbestemmelser

– Det er usikkert om det er mulig å kombinere bunntråling med gjenoppbygging av bunnfiskbestander i samme område, sier Søvik.

Et rekefiske med trål må ikke ødelegge oppbyggingen av lokale bestander som vanlig uer og kysttorsk, eller den stedegne loddebestanden i Porsangerfjorden.

I området som eventuelt åpnes, anbefaler derfor HI at det innføres strenge bifangstbestemmelser på antall yngel/individer per 10 kilo reke i fangsten: torsk: 3 yngel, vanlig uer: 3 yngel, hyse: 8 yngel, og lodde: 50 individer.

Kongekrabbe må undersøkes

Porsangerfjorden utgjør det viktigste området for kongekrabbefiske i Finnmark. I en kommersiell reketrål tas det lite krabbe, men trålen vil treffe og kjøre over mange krabber.

– HI anbefaler at dersom det skal åpnes for reketrålfiske, bør det også settes i gang undersøkelser for å finne ut av eventuelle skader på kongekrabbe fra reketrål, sier Søvik.

I 2019 hadde HI tre tokt i Porsangerfjorden, og i 2018 var det ett tokt. I tillegg kommer data fra det årlige kysttoktet, og tidsserier på bomtrålundersøkelser.

 

Referanse: 

Guldborg Søvik, Kjell Nedreass, Fabian Zimmermann..Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden. Rapport fra Havforskningen (2020) 

Les hele rapporten her