Gå til hovedinnhold

Slår alarm om torsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden


foto av liten fisk på målebrett

Arkivfoto av liten kysttorsk.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Men HI mener det er mulig å snu situasjonen med flere tiltak.

Havforskningsinstituttet har sendt et bekymringsbrev til Fiskeridirektoratet med forslag til veien videre.

Her er innholdet i kortform:

  • I 2019 ble fiske i 15 definerte gytefelt for torsk mellom Lindesnes og svenskegrensa stengt mellom 1. januar og 30. april. Det ble innført et helårlig forbud mot torskefiske på kyststrekket fra Vestfold og Telemark til svenskegrensa, og forbud mot garn.
  • HI ser likevel ingen tegn til bedring. Fangstdata viser stabilt lave fangster av torsk, med nedgang i landingene i yrkesfisket siden 2006, og særlig etter 2016.
  • Torskens leveområder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er under stort press. De blir brukt til brygger, moringer og fiskeri.
  • På toppen skaper klimaendringer mindre gunstige forhold for torskefisk. Havtemperatur oppunder 10 ̊C hindrer torsk fra å gyte. I Skagerrakområdet ventes havtemperaturen å overstige denne kritiske grensen i løpet av noen tiår. Det er alt sterke tegn på at torskebestandene rundt De britiske øyer er negativt påvirket av klimaendringer. 
  • HI mener det fortsatt er muligheter for å gjenoppbygge lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter i Skagerrak og Oslofjorden. Men det vil ta tid å se resultater.
  • HI anbefaler bedre overvåkning og strengere reguleringer for å tilpasse fiskeriene til den faktiske situasjonen.
  • Vi trenger bedre overvåkning og strengere regulering av fritidsfisket, som tar ut minst tre ganger så mye torsk som yrkesfisket.
  • Yrkesfisket bør også reguleres strengere når det gjelder torsk. Statistikken viser at nesten 70 prosent av den omsatte torsken fra Skagerrakkysten blir fanget som bifangst i reketrål med oppsamlingspose for fisk. Før 2014 var andelen under 50 prosent. Denne praksisen er ikke lov andre steder langs kysten.
  • HI foreslår at Fiskeridirektoratet setter ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hastetiltak innen høsten 2023.

Les hele brevet i PDF: Behov for tiltak for torsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden