Gå til hovedinnhold

Vannet langs norskekysten blir mørkere


Undervannsbilde av blåskjell på brun-grønn tang og tare på skrånende sjøbunn.

Blåskjell i Sandnesfjorden. Denne fjorden utenfor Risør har fått mange besøk av HI-forskere.

Fotograf: Arnbjørg Aagesen / Havforskningsinstituttet

Når vannet i norske fjorder blir mørkere, skaper det store biologiske ringvirkninger. Det jobber HI-forskere med å finne ut mer om.

Denne saken ble publisert første gang i juni 2023. 

– Vannet langs kysten blir mørkere, det blir mindre lys tilgjengelig lenger nede i vannsøylen. Det får en biologisk konsekvens.

Det sier havforsker Lars-Johan Naustvoll.

Påvirker hele næringskjeden

Denne formørkingen av kystvannet gir mange følgefeil.

For det første påvirker det planteplanktonet i fjordene. Planteplankton er, som planter flest, helt avhengig av sollyset.

– Disse mikroalgene flyter ofte mellom 0 og 12 meters dyp. Men med redusert lysmengde i vannet, kan de bare vokse i et tynnere lag nærmere overflaten, sier Naustvoll.

– Dermed får planteplanktonet mindre areal å vokse i, og den totale biomassen vil kunne bli redusert, legger han til.

Mindre planteplankton betyr mindre mat til dyreplanktonet. Og mindre dyreplankton betyr mindre mat til fisken.

– Sånn fortsetter følgefeilen oppover i næringskjeden, sier havforskeren.

Konkurransefortrinn for manetene

Når det blir mørkere nede i vannet, blir det også dårlige arbeidsbetingelser for fisk som bruker synet sitt for å finne mat – som torsken.

– Da vil det vi kaller ikke-visuelle rovdyr, som maneter, få bedre konkurranseforhold. Maneter kan rett og slett få et fortrinn i forhold til fisk, sier Naustvoll
.
– Å gå fra et fjordsystem som er fiskedominert til manetdominert har vi ikke lyst til, legger han til.

Kommer med bekker og elver

Det er flere grunner til at kystvannet har blitt mørkere de siste 20 årene. Mye av det handler om elver.

– Det kommer blant annet mye organisk materiale, det vi før kalte humus, fra nedbørsfelt og landjord. Og så renner partiklene ned i bekken, videre i elva før de til slutt havner i sjøen, forteller Naustvoll.

Men sånn har det vel alltid vært, eller?

Jo, men klimaendringer endrer nedbørsmengder og nedbørsintensiteten.

Mørkt elvevann til venstre møter blått hav til høyre med et tydelig skille mellom dem i midten.
Det er ikke bare i Norge at elvepåvirket vann treffer havet. Sånn så det ut utenfor Kongo da HI-forsker Lars-Johan Naustvoll var på tokt der for noen år siden. Skillet er ikke like markant under normale forhold i norske farvann. (Foto: Lars-Johan Naustvoll / Havforskningsinstituttet)

Rettet ut elver

I tillegg har måten vi mennesker bruker arealene på land også spilt inn.

– For å effektivisere landbruksområder har man flere steder redusert mengden kantvegetasjon, altså busker som vokser langs elver og bekker. Og de har jo fungert som naturligere barrierer for partikler og næringssalter, sier Naustvoll.

Over flere tiår ble også mange elveløp endret, spesielt på Østlandet. Elveleiene ble rettet ut, i stedet for at de svingte seg naturlig gjennom landskapet.

– Med det naturlige elveløpet kunne organisk materiale legge seg i svingene. Men da elvene ble rettet opp, ble det laget en «motorvei» ut i sjøen for organisk materiale, sier forskeren.

Mindre oksygen i fjordene

Når det blir enda mer organisk materiale i vannet langs kysten, kan det påvirke oksygennivåene i fjordene.

Rett og slett fordi det organiske materialet synker ned på bunnen, der det brytes ned. Og den prosessen bruker oksygen.

– Da kan vi fort få overforbruk av oksygen nede i dypet, spesielt hvis det er snakk om en terskelfjord. Når vi overvåker fjorder, ser vi ofte at oksygennivåene er lavere på slutten av sesongen på høsten, sier Naustvoll.

Ny pilotstudie

En fjord som ofte fikk besøk av HI-forskere i 2022, er Sandnesfjorden utenfor Risør. I en ny pilotstudie undersøker forskerne næringssalter, bakterier, algesamfunnet og dyreplankton i dette fjordsystemet.

– Vi ønsker en bedre forståelse for hvordan planktonsamfunnene blir påvirket i fjorder som blir mørkere, sier Naustvoll.

– Det er de innerste områdene som påvirkes først og mest. Men hvor langt ut i fjorden skjer påvirkningen? Det ønsker vi også å finne ut av, legger han til.

Forskerne publiserte de foreløpige resultatene fra pilotstudien i en rapport fra februar 2023.