Gå til hovedinnhold

Finner tydelige endringer i økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak


Bølge

The climate change affects the marine ecosystem

Fotograf: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet

Mindre dyreplankton, endrede fiskebestander og sjøfugl. Vårt sørligste hav har blitt betydelig forandret av klimaendringer og annen menneskeskapt påvirkning, viser ny overvåkningsrapport. 

– Vi ser at økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak har endret seg markant, sier forsker Per Arneberg ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Han har har ledet et prosjekt som har vurderert tilstanden i økosystemene ide tre store norske havområdene våre, fra sør til nord: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

– Dette er en del av et større arbeid for å vurdere tilstanden i norske økosystemer på land og til havs som en oppfølging av en nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold.

Resultatene er også brukt til å følge opp de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder forklarer Arneberg. 

Og de største endringene finner havforskerne altså i det sørligste havområdet. 

Endret dyreplankton betyr store endringer for resten av økosystemet 

– En av de viktigste endringene er en betydelig nedgang av viktige grupper av dyreplankton, på grunn av høyere temperatur, sier HI-forskeren. 

Dyreplankton spiller en avgjørende rolle i økosystemet. De spiser av «havets planter», planteplankton, og er selv viktig mat for mange. 

– Nedgangen for viktige grupper av dyreplankt har fått konsekvenser for andre. Vi ser at rekrutteringen i viktige bestander som nordsjøtorsk og -sild har vært dårlig over flere år. Andre fiskebestander er derimot på fremmarsj. Det ser ut som økosystemet går gjennom et skifte. 

Det er også registrert en dramatisk nedgang i sjøfuglbestandene i området. 

Kortere historikk og mer usikkert i Barentshavet 

Forskerne er mer usikre på hvordan økosystemet i Barentshavet har blitt endret. Miljøovervåkningen i Nordsjøen har nemlig en lang historie. Deler av den går helt tilbake til 1950-tallet. 

– Dermed er det mulig for oss å observere hvordan ulike grupper dyreplankton i Nordsjøen har endret seg i takt med langsiktige klimaendringer, forklarer Arneberg. 

Overvåkningen av økosystemet i Barentshavet ble derimot først etablert tidlig på 2000-tallet. 

Havforskerne vet derfor mindre om hvordan dyreplankton og andre deler av økosystemet ble endret av den kraftige oppvarmingen og tapet av havis som skjedde i Barentshavet fra 1970-tallet til 2000-tallet. 

– Men basert på det vi vet om hvordan klimaendringer påvirker marine økosystemer er det likevel grunn til å tro at økosystemet ble forandret i denne perioden, og at man kan forvente at et varmere hav fremover også vil føre til nye endringer. 

Som i Nordsjøen har det vært betydelig nedgang i sjøfuglbestandene i Barentshavet.

Også for Norskehavet har det vært vanskelig å trekke helt sikre konklusjoner om hvordan økologien er endret. 

Referanse 

Per Arneberg m.fl. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem, Rapport fra havforskningen 2023-17.

Per Arneberg m.fl. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the Norwegian Sea Pelagic Ecosystem, Rapport fra havforskningen 2023-16.

Anna Siwertsson m.fl. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems, Rapport fra havforskningen 2023-14.