Gå til hovedinnhold

Tema: Klimastatus


HI 046443 (2)
Fotograf: Liv Eva W

Fortsatt varmt vann i Nordsjøen og Skagerrak og lav saltholdighet i de norske havområdene

Temperaturforholdene i 2022 var høyere enn langtidsmidlene for perioden 1991-2020 i Nordsjøen, Skagerrak og ved Gimsøy, og var ellers nær langtidsmidlene. Saltholdigheten var betydelig lavere enn langtidsmidlene i nesten alle de norske havområdene.

Kartmodell temperatur
Kartmodell salt

Temperatur- (venstre figur) og saltholdighets- (høyre figur) avvik for 2022 i kjernen av atlanterhavsvannet på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp (referanseperiode er 1991-2020).

I store trekk varierer temperatur og saltholdighet i de norske havområdene i takt. Over en 30-års periode steg temperaturen og saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet frem til ca. midten av 2000-tallet og var da rekordhøye (se figur under). De siste årene har derimot både temperaturen og saltholdigheten avtatt, og saltholdigheten er nå under langtidsmidlene. Se lengre ned for status i de forskjellige havområdene. 

Figur som viser temperatur i kjerne av atlantisk vann

 

Figur som viser saltholdighet i kjernen av atlantisk vann

 

Temperatur (venstre figur) og saltholdighet (høyre figur) i kjernen av atlantisk vann på tre snitt, midlet mellom 50-200 m dyp. Dataene er glattet med et (tynn linje) og fem (tykk linje) års midler.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne karakterisere tilstanden i havmiljøet, beskrive klimaendringer og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon. Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen. Dataseriene kommer hovedsakelig fra faste snitt og regionale dekninger av norske havområder som overvåkes regelmessig.

Klimaet ved kysten

Det er fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten, men den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000-tallet har avtatt noe de siste årene. Temperaturnivået i det atlantiske dypvannet i perioden 2000-09 lå ca. 0,7 oC høyere enn for hele perioden 1940-89, og de høye temperaturene har holdt seg stabile det siste tiåret. Mens temperaturen i dypvannet for Vestlandet har holdt seg stabilt høyt også i 2022, så er det en liten tendens til redusert dypvannstemperatur utenfor Skrova det siste året.

Klimaet i Norskehavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet har gått nedover de siste årene og var i 2022 overveiende nær langtidsmiddelet. Siden 2010 har saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet sunket, noe som har ført til at Norskehavet er nå vesentlig ferskere enn normalt. Varmeinnholdet i Norskehavet var i 2022 litt under langtidsmiddelet etter å ha hatt en nedgang siden rekordverdien i 2017. Tilførsel av Arktisk vann inn i sørlige Norskehavet har økt årlig siden 2016 og mengden av Arktisk vann var i 2022 på det samme høye nivået som på 1990-tallet.

Klimaet i Barentshavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet til Barentshavet har gått ned siden rekordårene 2015-2016, men i de to siste årene har det igjen vært en liten økning. Temperaturene i 2021 var nær langtidsmiddelet for perioden 1991-2020, men saltholdigheten var lav og mengden innstrømmende vann var moderat. Det var betydelig mindre is enn i 2020. Utbredelsen av arktisk vann, som var svært lavt i perioden 2006-2016, har i perioden 2017-2021 holdt seg relativt stabilt og på samme nivå som rundt 2004-2005.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Overflatetemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak var høye i alle årets måneder i 2022, men det var spesielt høye temperaturer i de sørlige deler av Nordsjøen på sensommeren. Dypvannet i Skagerrak hadde omtrent normale temperaturer i 2022 relativt til normalperioden 1991-2020, med unntak i oktober og november da oppvarmingen fra øvre vannlag nådde dypere vannmasser. Det ble ikke registrert noen ny utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2022, og oksygennivået har sunket jevnt etter sist utskiftning som ble registrert våren 2021. Innstrømningen av atlantisk dypvann holder seg fortsatt lav og føyer seg inn i mønsteret vi har sett fra rundt 2006 der verdiene stort sett ligger under langtidsmiddelet. Den relativt varme vinteren var den største bidragsyteren til at Nordsjøen som helhet fikk et varmeoverskudd i 2022.