Gå til hovedinnhold

Tema: Klimastatus

HI 046443 (2)
Fotograf: Liv Eva W

Varmere vann i Nordsjøen og Skagerrak og redusert saltholdighet i de norske havområdene

Temperaturforholdene i 2020 var høyere enn langtidsmidlene for perioden 1981-2010 i Nordsjøen og nær langtidsmidlene i Norskehavet og Barentshavet. Saltholdigheten var betydelig lavere enn normalt stort sett i alle de norske havområdene.

Temperatur- (venstre figur) og saltholdighets- (høyre figur) avvik for 2020 i kjernen av atlanterhavsvannet på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp (referanseperiode er 1981-2010).

I store trekk varierer temperatur og saltholdighet i de norske havområdene i takt. Over en 30-års periode steg temperaturen og saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet frem til ca. midten av 2000-tallet og var da rekordhøye (se figur under). De siste årene har derimot både temperaturen og saltholdigheten avtatt, og for saltholdigheten må man tilbake til slutten av 1970-tallet for å finne tilsvarende lave verdier. Se lengre ned for status i de forskjellige havområdene.

 

 

Temperatur (venstre figur) og saltholdighet (høyre figur) i kjernen av atlantisk vann på tre snitt, midlet mellom 50-200 m dyp. Dataene er glattet med fem års midler.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne karakterisere tilstanden i havmiljøet, beskrive klimaendringer og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon. Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen. Dataseriene kommer hovedsakelig fra faste snitt og regionale dekninger av norske havområder som overvåkes regelmessig.

Klimaet ved kysten

Det er fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten, men den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000-tallet har avtatt noe de siste årene. Temperaturnivået i det atlantiske dypvannet i perioden 2000-09 lå ca. 0,7 oC høyere enn for hele perioden 1940-89, og de høye temperaturene har holdt seg stabile det siste tiåret. Mens temperaturen i dypvannet for Vestlandet har holdt seg stabil også i 2020, så er det en liten tendens til redusert temperatur utenfor Skrova det siste året.

Klimaet i Norskehavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet har gått nedover de siste årene og var i 2020 omtrent som langtidsmiddelet. Det har også siden 2010 vært en nedgang i saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet, noe som har ført til at Norskehavet er nå vesentlig ferskere enn normalt. Varmeinnholdet i Norskehavet er derimot fortsatt litt over langtidsmiddelet i 2020 og har hatt en jevn nedgang siden rekordverdien i 2017. De siste fire årene har tilførsel av Arktisk vann inn i sørlige Norskehavet økt og mengden av Arktisk vann var i 2020 det høyeste som er observert siden midten av 1990-tallet.

Klimaet i Barentshavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet til Barentshavet har gått nedover de siste årene, og temperaturene i 2019 var nær langtidsmiddelet. Dette er på samme nivå som de var tidlig på 2000-tallet, og har sammenheng med lavere temperaturer i Norskehavet. På sensommeren 2019 hadde mesteparten av det vestlige Barentshavet temperaturer på 0-0,5oC under langtidsmiddelet, mens i de østlige delene var det fremdeles temperaturer over langtidsmiddelet. Utbredelsen av varmt atlanterhavsvann i Barentshavet var på sitt største i 2016, og gav da et minimum i isutbredelse i området. Etter dette har utbredelsen av atlanterhavsvann gått ned og området dekket av is økt.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak har holdt seg høye gjennom hele 2020 både i overflaten og i dypvannet. De to siste somrene har ikke varmet opp Nordsjøen like kraftig som sommeren i 2018, men en mild vinter i 2020 gjorde at varmeoverskuddet fra 2019 holdt seg stabilt også i 2020. Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som den siste dekaden. Det er ikke registrert noen utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2020. Siste fornyelse skjedde våren 2018 etter rundt fem års stagnasjon, men oksygeninnholdet er allerede blant de laveste som er registrert.