Tema: Klimastatus

C:\Users\a22905\Documents\Klimastatus\HI-023277.jpg
Fotograf: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

I 2018 var temperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet normal mens saltholdigheten var betydelig lavere enn normalt.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon. Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen. Dataseriene kommer hovedsakelig fra faste snitt og regionale dekninger av norske havområder som regelmessig overvåkes.

Temperatur- (venstre figur) og saltholdigs- (høyre figur) anomali for 2018 i kjernen av atlantisk vann på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp.

 

Klimaet ved kysten

Det er fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten, men den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000-tallet har avtatt noe de siste årene. Temperaturnivået i det atlantiske dypvannet i perioden 2000-10 lå ca. 0,7 oC høyere enn for hele perioden 1940-89. Utenfor Skrova viser de siste åtte årene de samme høye temperaturene, mens det er registrert 0,1 oC avkjøling i dypvannet i Sognesjøen.

Klimaet i Norskehavet

Temperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet var i 2018 omtrent som normalt. Det innstrømmende atlanterhavsvannet hadde betydelig lavere saltholdighet enn normalt. Norskehavet hadde fortsatt høyt varmeinnhold men var vesentlig ferskere enn normalt.

Klimaet i Barentshavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet til Barentshavet var nær langtidsmiddelet i 2018, og lavere enn i 2016-2017. Isforholdene både sommer og vinter var omtrent på samme nivå som i 2017. På sensommeren 2018 var mesteparten av det sørvestlige Barentshavet omkring 0,5oC kaldere enn langtidsmiddelet, mens de sentrale og nordvestlige delene var vel 0,5oC varmere enn langtidsmiddelet.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak var preget av høy variabilitet gjennom 2018 med svært lave verdier på senvinteren og svært høye verdier på sommeren, og tilsammen medførte dette et redusert varmeinnhold for havområdene for hele året. Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som for de siste 6-7 årene. Bunnvannet i Skagerrak ble skiftet ut våren 2018 etter å ha stagnert i rundt fem år.