Gå til hovedinnhold

Tema: Klimastatus


HI 046443 (2)
Fotograf: Liv Eva W

Fortsatt varmt vann i Nordsjøen og Skagerrak og lav saltholdighet i de norske havområdene

Temperaturforholdene i 2021 var høyere enn langtidsmidlene for perioden 1991-2020 i Nordsjøen, Skagerrak og ved Gimsøy, og var ellers nær langtidsmidlene. Saltholdigheten var betydelig lavere enn langtidsmidlene i alle de norske havområdene.

Kartmodell temperatur
Kartmodell salt
Temperatur- (venstre figur) og saltholdighets- (høyre figur) avvik for 2021 i kjernen av atlanterhavsvannet på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp (referanseperiode er 1991-2020).

I store trekk varierer temperatur og saltholdighet i de norske havområdene i takt. Over en 30-års periode steg temperaturen og saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet frem til ca. midten av 2000-tallet og var da rekordhøye (se figur under). De siste årene har derimot både temperaturen og saltholdigheten avtatt, og for saltholdigheten må man tilbake til slutten av 1970-tallet for å finne tilsvarende lave verdier. Se lengre ned for status i de forskjellige havområdene. 

Figur som viser temperatur i kjerne av atlantisk vann

 

Figur som viser saltholdighet i kjernen av atlantisk vann

 

Temperatur (venstre figur) og saltholdighet (høyre figur) i kjernen av atlantisk vann på tre snitt, midlet mellom 50-200 m dyp. Dataene er glattet med et (tynn linje) og fem (tykk linje) års midler.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne karakterisere tilstanden i havmiljøet, beskrive klimaendringer og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon. Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen. Dataseriene kommer hovedsakelig fra faste snitt og regionale dekninger av norske havområder som overvåkes regelmessig.

Klimaet ved kysten

Det er fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten, men den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000-tallet har avtatt noe de siste årene. Temperaturnivået i det atlantiske dypvannet i perioden 2000-09 lå ca. 0,7 oC høyere enn for hele perioden 1940-89, og de høye temperaturene har holdt seg stabile det siste tiåret. Mens temperaturen i dypvannet for Vestlandet har holdt seg stabilt høyt også i 2021, så er det en liten tendens til redusert dypvannstemperatur utenfor Skrova det siste året.

Klimaet i Norskehavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet har gått nedover de siste årene og var i 2021 overveiende nær langtidsmiddelet. Siden 2010 har saltholdigheten i det innstrømmende atlanterhavsvannet sunket, noe som har ført til at Norskehavet er nå vesentlig ferskere enn normalt. Varmeinnholdet i Norskehavet var i 2021 nær langtidsmiddelet etter å ha hatt en nedgang siden rekordverdien i 2017. Tilførsel av Arktisk vann inn i sørlige Norskehavet har økt årlig siden 2016 og mengden av Arktisk vann var i 2021 den nest høyeste verdien i tidsserien.

Klimaet i Barentshavet

Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet til Barentshavet har gått ned siden rekordårene 2015-2016, men i de to siste årene har det igjen vært en liten økning. Temperaturene i 2021 var nær langtidsmiddelet for perioden 1991-2020, men saltholdigheten var lav og mengden innstrømmende vann var moderat. Det var betydelig mindre is enn i 2020. Utbredelsen av arktisk vann, som var svært lavt i perioden 2006-2016, har i perioden 2017-2021 holdt seg relativt stabilt og på samme nivå som rundt 2004-2005.

Klimaet i Nordsjøen og Skagerrak

Overflatetemperaturene i Nordsjøen og Skagerrak holdt seg relativt lave første halvdel av 2021. Hele periode mai til november var varm med store, positive anomalier, mens kaldt vær i desember gjorde at havområdene da hadde sjøtemperaturer nær normalen. Dypvannet i Skagerrak var en del varmere enn normalt første kvartal av 2021, men holdt seg resten av året på et nivå rundt langtidsgjennomsnittet (1981-2010). Innstrømningen av atlantisk dypvann har holdt seg lav og fortsetter samme trend som den siste dekaden. Det ble registrert en ny utskiftning av bunnvannet i Skagerrak i 2021, og selv om det bare var to år siden forrige utskiftning, så var oksygeninnholdet før utskiftningen blant de laveste som har vært registrert.