Gå til hovedinnhold

Følg loddegytetoktet 2023 her

Toktrapporten er klar. 

26. februar startet årets loddegytetokt med fiskefartøyet «Vendla» fra Tromsø. Toktet dekker innsiget av modnende lodde mot gytefeltene, og dette er femte året på rad toktet blir kjørt. 

Årets utgave er en forenklet variant med én enkelt dekning over gyteinnsigsområdet langs kysten fra Tromsø til Kirkenes. Det er Sildelaget som i år finansierer fartøyleie basert på inntrukne midler.

Som i fjor er fiskeriet i år åpent mens toktet blir gjennomført. Vi følger med på rapportene som etter hvert har begynt å komme fra loddefiskerne og har lagt opp til tettere dekning i området mellom Hjelmsøy og Nordkyn. 

Foreløpig har vi dekket området mellom Fugløya og Hammerfest. Vi har registrert enkelte stimer med lodde i de vestligste delene av dekningsområdet, men ingen store konsentrasjoner. Lodda har hatt en rognprosent fra 14–18 i de fire prøvene vi har tatt så langt.   

Hovedformålet med denne toktserien er å finne ut om overvåkning av gyteinnsiget kan brukes i kvoterådgivningen på lodde. Resultatet fra de fire første årene ble nylig lagt fram under metoderevisjonsmøtet for barentshavslodde i ICES-regi. Rapporten derfra er ventet om kort tid, og resultatene fra metoderevisjonen skal diskuteres med russerne om to uker under det årlige marsmøtet. 

Oppsummering av loddegytetoktet – 17. april 2023

 • Det ble målt i underkant av 275 000 tonn lodde under loddegytetoktet i år med en usikkerhet (samplingvarians) beregnet til 35 %.
 • Over 85 % av lodda ble funnet mellom Hjelmsøy og Nordkyn hvor også størstedelen av fiskeriet foregikk i vinter. Det meste av lodda i dette området var på vandring mot vest.    
 • Det var 4 år gammel lodde som dominerte, dette er fra den sterke 2019-årsklassen som også dominerte gyteinnsiget i fjor. 

Det er nå femte gang toktet blir kjørt og andre gang det har vært åpning for fiskeri. Toktinnsatsen i år var lavere enn i foregående år, men for alle fem årene ligger toktresultatet i nedre del av det en forventer basert på høstmålingene, og beregningene fra toktet er ikke høye nok for noen av årene til at bestandsberegningen basert på høsttoktet ville blitt justert opp i en eventuell rådgivningssammenheng.   

Det gode samsvaret mellom målingene om høsten og målingene om vinteren er et kvalitetsstempel for loddegytetoktet. Samtidig har vi over disse fem årene fått en klar indikasjon på at toktresultatene må regnes som minimums-estimat hvor bare deler av den modnende loddebestanden blir dekket. Særlig i år var det åpenbart at det var lodde i russisk sone som ikke ble dekket.

Uttestingen av et loddegytetokt er aktuell gitt at standarddekningen om høsten de siste årene har blitt mer usikker. Men resultatene fra loddegytetoktet, særlig fra de siste to årene, har gitt klare signaler om at eventuell toktgjennomføring må justeres hvis en oppjustering av beregnet bestand i enkelte år skal forventes. Enten må et slikt tokt ha utvidet dekningsområde, spesielt mot øst, eller også må dekningsperioden være senere. Et slikt justert tokt må vurderes opp mot til dels store utfordringer i gjennomføring og implementering.

Toktrapporten kan leses her: 

En ICES metoderevisjonsrapport hvor blant annet den faglige kvaliteten for denne toktserien har blitt evaluert, ventes publisert om kort tid.      

Oppdatering fra loddegytetoktet torsdag 9. mars 2023

Det siste underområdet i toktet er dekket. 
 
Loddeprøve 16 tatt 8. mars 2023 kl. 01.52

 • Posisjon prøve: 70°41'N 32°11'E
 • Akustisk registrering: Stor, tett stim og flere mindre stimer på ca. 100 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,884 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,4 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 58
 • Modningsstatus:  Hunn: 5 % i stadium 3, 70 % i stadium 4, 25 % i 5. Hann: 88 % i stadium 4, 12 % i 5
 • Rognprosent: 19
 • Prosentandel hunnlodde i prøve: 66

Oppdatering fra loddegytetoktet onsdag 8. mars 2023

Lodderegistreringene har avtatt noe når vi nå nærmer oss Vardø, og det er lite lodde inne ved kysten i dette området. Det er fremdeles en del registreringer i ytre del av dekningsområdet, og dataene fra sonaren viser at det i all hovedsak er et vestlig sig på lodda. Informasjon om de to prøvene som ble tatt tirsdag finner du her:

Loddeprøve 15 tatt 7. mars 2023 kl. 15.27

 • Posisjon prøve: 71°2'N 31°40'E
 • Akustisk registrering: Stor, tett stim og flere mindre stimer på ca. 100 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,978 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,6 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 59
 • Modningsstatus: Hunn: 5 % i stadium 3, 70 % i stadium 4, 25 % i 5. Hann: 88 % i stadium 4, 12 % i 5
 • Rognprosent:  14.4
 • Prosentandel hunnlodde i prøve:  73

Loddeprøve 14 tatt 7. mars 2023 kl. 03.22

 • Posisjon prøve: 71°15'N 30°47'E
 • Akustisk registrering: Stim på ca. 150 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,35 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 18,5 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,8 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 54
 • Modningsstatus: Hunn: 69 % i stadium 4, 31 % i 5. Hann: 65 % i stadium 4, 35 % i 5
 • Rognprosent: 14,9
 • Prosentandel hunnlodde i prøve: 32

Oppdatering loddegytetokt tirsdag 7. mars 2023

Lodderegistreringene har fulgt oss videre til området vi overvåker nå like nord for Båtsfjord på Varangerhalvøya. Lodda står nå dypere enn lenger vest, gjerne ned mot 200 m, og det er en tendens til at registreringene avtar inn mot land. Det er også en tendens til at lodda lenger fra kysten har mer variabel lengde og har kommet kortere i modningen. Mer detaljer om hver prøve finnes i tabellene under.   

Loddeprøve 13 tatt 6. mars 2023 kl. 13:20

 • Posisjon prøve: 71°17'N 29°43'E
 • Akustisk registrering:  Tett stim på 120 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,152 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,9 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,5 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 59
 • Modningsstatus: Hunn: 48 % i stadium 4, 48 % i 5, 4 % i 6. Hann: 3 % i stadium 2, 38 % i 3, 56 % i 4, 3 % i 5
 • Rognprosent:  18,6

Loddeprøve 12 tatt 6. mars 2023 kl. 04.44

 • Posisjon prøve: 71°38'N 29°34'E
 • Akustisk registrering: Små stimer på 170 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,048 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,3 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 62
 • Modningsstatus: Hunn: 3,5 % i stadium 3, 93 % i stadium 4, 3,5 % i 5. Hann: 9 % i stadium 2,4 % i 3, 87 % i 4
 • Rognprosent: 12,8

Loddeprøve 11 tatt 5. mars 2023 kl. 22.04

 • Posisjon prøve: 71°20'N 28°44'E
 • Akustisk registrering: Løst lag på 80 m dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,142 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,9 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,6 cm
 • Antall hunnlodder per kilo: 56
 • Modningsstatus: Hunn: 4 % i stadium 3, 70 % i stadium 4, 26 % i 5. Hann: 91 % i stadium 4, 9 % i 5
 • Rognprosent: 14

Oppdatering mandag 6. mars

De siste dagene har vi brukt på å dekke området mellom Nordkapp og Nordkyn. Her var det forventninger om større loddeforekomster enn i vest på bakgrunn av rapporter fra båtene som har startet loddefiskeriet.

I området utenfor Hjelmsøy var det en del lodderegistreringer og rognprosent opp i 20. Men de beste registreringene så langt har vært i områdene nordøst av Nysleppen og godt nord av Nordkyn. Under finnes informasjon om alle loddeprøvene som er tatt så langt under toktet. Tendensen til at mye av registreringene kommer i utkanten av dekningsområdet relativt langt fra kysten, kan tyde på et seint loddeinnsig i år.

Loddeprøve 1 tatt 28. februar 2023 kl. 19.50:

 • Posisjon: 71°8'N 19°6'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim på 50 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,078 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,1 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,6 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 58
 • Modningsstatus: All lodde i stadium 4
 • Rognprosent: 15,6

Loddeprøve 2 tatt 1. mars 2023 kl. 09.01:

 • Posisjon: 71°28'N 20°13'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim på 80 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,974 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,7 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,5 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 64
 • Modningsstatus: All lodde i stadium 4, bortsett fra 1 hann i stadium 3
 • Rognprosent: 13,7

Loddeprøve 3 tatt 1. mars 2023 kl. 22.59:

 • Posisjon: 71°47'N  21°41'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim nær overflate
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,044 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 58
 • Modningsstatus: Hunn: 60 % i stadium 4, 33 % i 5, 8 % i 6. Hann: 40 % i stadium 4, 55 % i 5, 5 % i 3
 • Rognprosent: 17,4

Loddeprøve 4 tatt 2. mars 2023 kl. 12.24:

 • Posisjon: 71°40'N 23°24'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim på 65 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,062 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 59
 • Modningsstatus: Hunn: 52 % i stadium 4, 43 % i 5, 4 % i 6. Hann: 22 % i stadium 4, 78 % i 5
 • Rognprosent: 15,4

Loddeprøve 5 tatt 2. mars 2023 kl. 23.48:

 • Posisjon: 71°28'N 24°35'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim nær overflate
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,01 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 15,4 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,4 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 65
 • Modningsstatus: Hunn: 52 % i stadium 4, 45 % i 5, 3 % i 6. Hann: 35 % i stadium 4, 61 % i 5, 3 % o 6
 • Rognprosent: 19,2

Loddeprøve 6 tatt 3. mars 2023 kl. 08.03:

 • Posisjon: 71°46'N 25°12'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim nær overflate
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,932 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,2 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 58
 • Modningsstatus: Hunn: 47 % i stadium 4, 50 % i 5, 3 % i 6. Hann: 25 % i stadium 4, 75 % i 5
 • Rognprosent: 16,9

Loddeprøve 7 tatt 3. mars 2023 kl. 16.38:

 • Posisjon: 71°25'N 25°29'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim på 40 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,024 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,7 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 59
 • Modningsstatus: Hunn: 40 % i stadium 4, 57 % i 5, 3 % i 6. Hann: 20 % i stadium 4, 80 % i 5
 • Rognprosent: 20,1

Loddeprøve 8 tatt 4. mars 2023 kl. 23.36:

 • Posisjon: 71°1'N 27°31'E
 • Akustisk registrering: Flere stimer, 40–60 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 1,886 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,6 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,3 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 60
 • Modningsstatus: Hunn: 3 % i stadium 3, 85 % i 4, 13 % i 5. Hann: 16 % i stadium 3, 74 % i 4, 11 % i 5
 • Rognprosent: 13,2

Loddeprøve 9 tatt 5. mars 2023 kl. 07.40:

 • Posisjon: 71°17'N 27°37'E
 • Akustisk registrering: Enkeltstim, 40 meters dyp
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,12 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 17,7 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,9 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 56
 • Modningsstatus: Hunn: 45 % i 4, 39 % i 5, 15 % i 6. Hann: 11 % i stadium 4, 89 % i 5
 • Rognprosent: 20,9

Loddeprøve 10 tatt 5. mars 2023 kl. 14.19:

 • Posisjon: 71°53'N 28°23'E
 • Akustisk registrering: 
 • Vekt 100 lodde – samfengt: 2,106 kilo
 • Snittvekt hunnlodde: 16,1 gram
 • Snittlengde hunnlodde: 15,4 centimeter
 • Antall hunnlodder per kilo: 62
 • Modningsstatus: Hunn: 89 % i stadium 4, 11 % i 5. Hann: 91 % i stadium 4, 9 % i 5
 • Rognprosent: 14,7
Mann opparbeider loddeprøve vha elektronisk målebrett
Eilert Hermansen opparbeider loddeprøvene