Gå til hovedinnhold

Mindre lus på laksen i vest – men mye på sjøørreten


Lusetelling i Nordfjord

Lusetelling på laks (arkivfoto).

Fotograf: Agnes Marie Mohn / Havforskningsinstituttet

Laksesmolten i vest slapp trolig i stor grad unna lakselus i vår. For sjøørreten ser det mye verre ut.

Det viser de foreløpige dataene fra årets nasjonale overvåking av lakselus fra Sørlandet og nord til Trøndelag.

– Foreløpig tyder dataene på at smittepresset på vill laksesmolt var varierende. I enkelte områder var smittepresset lavt gjennom hele perioden. Andre steder økte det mot slutten, men da ble det fanget lite laks i trålen, sier Rune Nilsen.

Generelt ble det funnet lite lus i Boknafjorden og Sognefjorden, mens det i Hardangerfjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden ble funnet noe mer lus.  

– I Trondheimsfjorden ble det funnet nokså mye lus i siste del av trålingen, noe som ikke har vært observert i dette området på mange år, sier han.  

Også antall villfisk som ble fanget varierte i løpet av perioden – mot slutten ble fangstene vesentlig lavere enn de siste årene.

– Dette kan tyde på at årets laksesmolt startet tidlig på turen fra elvene og ut i havet der den skal på beitevandring. Dermed var den trolig ute av områdene med mye lus før mengden lus økte, sier han.  

Årsaken til at det er mindre lus tidlig på våren er at oppdretterne prøver å unngå at oppdrettsfisken har lus om våren slik at villsmolten ikke skal bli smittet. Samtidig bidrar biologien – lakselus vokser saktere i kaldt vann, dermed blir den ikke like fort kjønnsmoden og får avkom som senere på året.

Mye lus på sjøørret

Sjøørret har en annen livssyklus enn laks – den oppholder seg langs kysten hele sommerhalvåret. Dermed er den utsatt for lakselus i hele denne perioden, i motsetning til laks som bare svømmer gjennom disse områdene.

– Vi ser at sjøørret trolig opplever et generelt høyt smittepress fra lakselus ved de fleste stasjonene vi har undersøkt hittil i år. På de fleste stedene fant vi fra moderate til betydelige mengder lakselus på sjøørret, sier Nilsen.

Det ble funnet mye lus på sjøørret i ytre del av Hardangerfjorden, Sognefjorden og spesielt i Trøndelag. Her ser vi lusemengder på enkeltindivider som er flere ganger høyere enn det som regnes som dødelig for laksefisk. Når de fleste individene har mange lus, vil det sannsynligvis påvirke bestandene negativt.  

Når en bestand er så hardt rammet, vil det også oppstå velferdsproblem på individnivå.

– Lakselus lever av slim, hud og blod fra fisken, det kan resultere i åpne sår hos sjøørret med mange lakselus, sier Nilsen.  

Også tidligere år er det dokumentert at bestandene av sjøørret i området fra Rogaland til Trøndelag er hardt rammet av lakselus.  

Noe bedre for sjøørreten i områder uten oppdrett

Det finnes også områder med mindre lakselus på sjøørret: Det ble funnet lite lus i den østlige delen av Sørlandet og lite til moderate mengder lus lengst inne i fjordene på Vestlandet. Felles for disse områdene er at de er uten/har få oppdrettsanlegg.

Dette kan imidlertid endre seg gjennom sommeren hvis smittepresset øker.   

Hvorfor er det forskjell på laks og ørret?

– Forskjellen vi i år ser i lusepåslag mellom ørret og laks i samme områder, er en påminnelse om at observasjoner fra ørret ikke uten videre kan overføres til laks og vice versa, sier Nilsen.  

Han påpeker at høye lusetall likevel kan gi en generell indikasjon på høyt smittepress i området, men ulikheten i levemåte mellom de to artene – at laksesmolten bare svømmer gjennom området, mens sjøørreten oppholder seg i fjordene og langs kysten i lengre perioder – kan resultere i ulikt lusepåslag.  

Endelig rapport klar ved årsskiftet

Alle resultater fra overvåkingen av lakselus som presenteres nå er foreløpige og dekker kun den sørlige og midtre delen av landet. Data fra resten av overvåkingen blir samlet inn i løpet av juni og juli og skal analyseres grundig før alt sammen blir presentert i en endelig rapport ved årsskiftet.

Om overvåkingsprogrammet og undersøkelsene

Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet.  

Målet er å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur.  

Referanse

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2024 — Fremdriftsrapport til Mattilsynet. R. Nilsen mfl. Rapport fra havforskningen 2024-29.