Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Havforskningsinstituttet 2015

Sammendrag

Riksrevisjonen har revidert Havforskningsinstituttets årsregnskap for 2015, og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.