Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat


HI 018256
Fotograf: Thomas de Lange Wenneck / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2019
135 035
tonn
Anbefalt kvote 2019
116 008
tonn
Avtalt kvote 2018
116 008
tonn

Oppdatert 18.01.19: Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har oppdaget en feil i modellen som brukes til å beregne seibestanden i Nordsjøen. ICES vil nå gjennomføre en ekstraordinær metoderevisjon for sei i Nordsjøen for eventuelt å gi et revidert kvoteråd for 2019. Dette er planlagt ferdig i løpet februar. Les mer

Oppdatert 22.11.2018: Ny informasjon fra IBTS Q3 toktet resulterte i en oppdatering av junirådene.

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 135 035 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har fluktuert uten trender og har ligget over MSY Btrigger siden 1996. Fiskedødeligheten har minsket og har vært under FMSY siden 2013. Rekruttering har fluktuert over tid og har vært under langtidsgjennomsnittet siden 2003.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 135 035 MSY tilnærming 0.36 319 880 -7.2 14
* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det var en metoderevisjon av bestandsvurderingen i 2016 (ICES 2016). Toktet som brukes i vurderingen dekker ikke hele utbredelsesområdet, men det anses imidlertid generelt sett å være representativt. Toktindeksen er usikker fordi den er påvirket av sporadiske store fangster.

Estimater av antall 3-åringer er usikre. Disse estimatene blir ofte revidert betydelig i suksessive betsandsvurderinger som betyr at korttidsprognoser er usikre for denne bestanden.

Fangst per enhet innsats for franske, tyske og norske trålere er kombinert i en enkelt indeks. Faktorer som fartøyerfaring og fiskeadferd kan bidra til variasjon i indeksen og det er ulike signaler fra denne indeksen og toktindekser som bidrar til vurderingsusikkerheten. Toktindeksen indikerer som regel en større bestand enn den fangstbaserte indeksen.

Saker relevant for rådet

Kun dedikerte seifiskerier var under landingspåbudet i 2017. Landinger av fisk under minimums størrelsen (BMS) er mye lavere enn hva estimatene fra uavhengige fiskeriobservatør-programmer indikerer; som er 7 % av de totale fangstene for 2017.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 150 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.564
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.403
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.358
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.258
Ventet gytebestand i 2019: 344 673 tonn

Standardplott (ikke oppdatert)

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.