Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak


HI 028294
Anbefalt kvote 2019
28 204
tonn
Anbefalt kvote 2018
53 058
tonn
Avtalt kvote 2018
51 15
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 28 204 tonn. Forvaltning bør implementeres på bestandsnivået.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødelighet (F) har minsket siden 2000, men er fremdeles over FMSY. Gytebiomasse (SSB) har økt fra et historisk lavt nivå i 2006, men er fremdeles under MSY Btrigger. Rekruttering har vært svak siden 1998.

Bestandens tilstand

ICES anser at det er økt risiko for at bestanden ikke blir beskattet bærekraftig og at den ikke har full reproduktiv kapasitet.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 28 204 MSY tilnærming 0.24 141 896 22 -47

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019

**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det siste bestandsestimatet resulterte i en nedskalering av SSB de siste år. Dette skyldes delvis en under forventet fangstrate på toktene av 2013 og 2016 årsklassene i IBTS Q1 og, i mindre grad, IBTS Q3 toktet i 2017.

Alder ved kjønnsmodning ble re-estimert i 2017, som resulterte i nedjusteringen av gytebiomassen dette året.

Saker relevant for rådet

EUs landingspåbud ble implementert fra 1. januar 2017 for flere redskapsgrupper. Fra 2018 er torsk fult og helt under EU sitt landingspåbud i Nordsjøen og Skagerak, men ikke i den østlige engelske kanal. Landinger av torsk under minstemål (BMS) rapportert til ICES er mye lavere enn forventet ut fra estimatene av slik fisk i fangstene rapportert fra observatørprogrammer.

Siden innføringen av innsatsregulering (dager på sjøen regulering), har fiskedødeligheten blitt redusert og bestanden har økt fra 2006. Videre har nedgangen i F ført til økning i antall eldre fisk i bestanden i senere år. I 2017 ble denne praksisen stanset for alle redskap med unntak av bomtråler med større maskevidde (BT2 and BT1). Dette resulterte i en økning i den totale innsatsen i fiskeriene som fanger torsk i 2017.

Nedgangen i TAC skyldes en kombinasjon av: a) Synet på bestandsstørrelsen og rekrutteringen har endret seg som følge av at et nytt år med data er lagt til; b) Reduksjon i tilrådd fiskedødelighet siden gytebestanden i 2019 vil komme under MSY-Btrigger og c) Ekstremt dårlig rekruttering estimert for 2018 (den laveste i hele tidsserien).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 150 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 107 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 150 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.54
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.39
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.31
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.45
Ventet gytebestand i 2019: 116 380 tonn

Standardplott