Gå til hovedinnhold

Tema: Kysttorsk – sør for 62ºN

HI 026473

Kysttorsken sør for 62ºN blir sjelden over 1 m og 20 kg. Hovedføden består av krepsdyr, skjell og fisk.

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Genetiske studier har vist at det finnes flere bestander av kysttorsk fra svenskegrensen til Stad.

I flere av kysttorskbestandene ser det ut som at det er både vekstforskjeller og ulik alder ved kjønnsmodning. Kysttorsk finnes fra tarebeltet og ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i fjordene eller i bassenger langs kysten. Kysttorskens egg har nøytral oppdrift litt lenger ned i vannsøylen enn hva som er tilfelle for nordøstarktisk torsk. Eggene er dermed mindre utsatt for vinddrevet strøm. Yngelen bunnslår på grunt vann (0–20 meter).

Kysttorsken blir tidligere kjønnsmoden enn nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og vandrer lite.