Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lysing i Den engelske kanal, Nordsjøen, Skagerrak, Det keltiske havet og den nordlige Biskayabukta (nordlige bestand)


HI 017451

Foto: Thomas de Lange Wenneck

Anbefalt kvote 2020
104 763
tonn
Anbefalt kvote 2019
142 240
tonn
Avtalt kvote 2019
141 160*
tonn

* Dette er sum for alle områder

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 104 763 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) økte kraftig fra 2006 og nådde toppen i 2016, deretter har den avtatt noe. Fiskedødeligheten avtok markert fra 2005 til 2012 og har deretter stabilisert seg under FMSY. Rekrutteringen varierer uten trend.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY, Fpa og Flim i 2018 og gytebestanden i 2019 til å være høyere enn MSY Btrigger Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
** Fangst i 2020 sammenlignet med TAC i 2019
*** Fangst i 2020 sammenlignet med råd for 2019

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Rådet er 26 % lavere enn i fjor på grunn av nedjustering av bestandsnivå etter interbenchmark, nye referansepunkter og lavere rekruttering i 2017 enn tidligere antatt.
Siden bestanden ekspanderer nordover, kan mangel på data fra de nordligste delene av bestandens utbredelse påvirke bestandsvurderingen og bør vurderes i framtida.

Saker relevant for rådet

Utkastet er avtagende.
Lysingen er blitt tynnere siden 2011.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 40 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 56 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 56 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,84
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,60
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,24
Ventet gytebestand i 2020: 276 565 tonn

Standardplott