Tema: Lysing

HI-004701.jpg
The hake can reach 140 cm / 12 years old.  
Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Lysingens utbredelsesområde strekker seg fra Mauritania i Nord-Afrika, nordover til Island og østover til Nord-Norge, og inkluderer Middelhavet og Nordsjøen. Lysing er en bunnfisk som på dagtid oppholder seg på mellom 30 og 600 meters dybde, men den kan også ha en døgnvandringsadferd og svømme opp i vannsøylen om natten for å beite.

Lysing er stort sett en predator på forskjellige fiskearter (sei, makrell, øyepål, sild og kolmule) og krepsdyr (reker og krill). Analyser av mageinnhold har påvist at lysing også spiser lysing, men graden av kannibalisme er avhengig av område og størrelse. Genetiske analyser viser at lysing i Nordsjøen er forskjellig fra fisk nord for 62oN og Skagerrak / Kattegat, og varierer til en viss grad fra lysing vest for Skottland og Biscayabukten.

Mens lysing langs den spanske nordkysten og i Biscayabukten gyter hele året (hovedsakelig fra januar til juni), gyter lysing i Nordsjøen og utenfor Møre og Romsdal mellom juni og oktober. Det siste tiåret er det observert en økning i tettheten av lysing i nordlige Nordsjøen, spesielt i sommer- og høstmånedene. Dette skyldes en forflytting av stor og moden lysing inn i disse områdene, blant annet for å gyte. 

Det er vanskelig å bestemme alderen på lysing, blant annet på grunn av falske årssoner og utydelig otolittkjerne, og merkeforsøk med gjenfangster har påvist at lysing vokser mye raskere enn tidligere antatt.

Med sitt hvite og faste kjøtt er lysing en ettertraktet matfisk, spesielt i Europa, der Spania har den største markedsandelen foran Portugal, Frankrike og Italia.

Status og råd

Lysing i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat er forvaltet som del av den ”nordlige” lysingbestanden, som dekker områdene fra nord for Biscayabukten, vest for Irland og hele Nordsjøen (sør for 62°nord). Lysing langs norskekysten nord for 62° er ikke del av dette forvaltningsområdet.

Totale fangster av nordlig lysing i 2016 er estimert til 118 644tonn (107 530 tonn landet, 11 114 tonn utkast). Anbefalt kvote fra ICES, basert på en MSY-tilnærming, var 108 764 tonn i 2016. For 2018 anbefaler ICES at fangstene ikke skal overstige 115 335 tonn (eller 104 060 tonn landet fisk), som er 6,5 % mindre enn anbefalt krove fra fjoråret. Gytebestanden er ventet å bli 295 193 tonn i 2019 i henhold til 2018-kvoten og en fiskedødelighet på 0,28. Rekrutteringen har vært lav i perioden 2009 til 2011, og ser nå ut til å være litt i underkant av 350 millioner individer.

Fiskeri

I perioden 2007-2016 er de norske fangstene mer enn femdoblet, fra 1 200 tonn til over 7 000 tonn. Prognosen for den norske totalfangsten av lysing i 2017 var på ca. 5 300 tonn, som er 1 700 tonn mindre enn året før. 

Historisk sett blir mer enn 60 % av den årlige lysingfangsten gjort med settegarn og bunntrål, mens resten blir fisket med reketrål og garn. Siden 2010 er andelen av fangst fra bunntrålfiskeriet nesten sjudoblet, spesielt i Nordsjøen, der fangstene med bunntrål utgjorde over 73 % av totalfangsten i 2017. I Nordsjøen har totalfangst av lysing gått ned fra ca. 5 300 tonn i 2016 til 3 000 tonn i 2017. 

Langs kysten av Møre og Romsdal fiskes lysing med garn, og de siste årene også med bunntrål. Siden 2004 er det tatt mellom 400 og 700 tonn fisk årlig, men fangstene har økt de siste årene til over 900 tonn. Norsk fangst av lysing i Skagerrak er forholdsvis liten og har vært under 100 tonn siden 2009.

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2018: 115 335  tonn (hele den nordlige bestand)
KVOTE 2017: Ingen norsk kvote
NORSK FANGST 2017 (prognose): 4200 tonn (Nordsjøen), 1100 tonn (nord for 62°N)
NORSK FANGSTVERDI 2017 (prognose): 48,6 mill. kroner (Nordsjøen og Skagerrak), 10,8 mill. kroner (nord for 62°N)