Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


DesktopBildermakrell kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2020
922 064
tonn
Anbefalt kvote 2019
770 358
tonn

Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 835 000 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i 2020 ikke overstige 922 064 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden er estimert til å ha vært i økning etter 2007 til et maksimumsnivå i 2014, og har siden vært nedadgående. Den har likevel vært over MSY Btrigger siden 2008. Fiskedødeligheten har vært nedadgående siden 2003, men er fremdeles høyere enn FMSY. Det har vært en rekke sterke årsklasser siden 2001, der årsklassene siden 2011 er estimert til å være over gjennomsnittet.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2020

 (tonn)

Grunnlag

F 2020

SSB 2021

(tonn)

% forandring

i SSB*

% forandring i fangst**

MSY-tilnærming

922 064

 

FMSY

0.23

4390097

 

-3.0%

 

10.4 %

 

                     

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020.
**anbefalt fangst i 2020 sammenlignet med antatt fangst i 2019.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Tilsvarende som tidligere år indikerer bestandsberegningene konflikt i signalene mellom noen av datakildene. Bestandsindeksen fra det internasjonale økosystemtoktet i Norskehavet (IESSNS) øker, mens bestandsindeksen fra eggtoktet er nedadgående. Dette resulterte i redusert påvirkning av disse datakildene i bestandsberegningen, og en dårlig modelltilpasning til det siste eggtoktet.

Noen av dataseriene er fremdeles korte (tråltoktet (IESSNS): 9 år, nye merkedata: 5 år med gjenfangst). I tillegg gir eggtoktet kun et estimat av gytebestandsstørrelse hvert tredje år, og 2019 verdiene er kun foreløpige. Inkluderingen av ethvert nytt år med data for disse korte tidsseriene kan modifisere den relative vektingen av de ulike datakildene i bestandsberegningene, som vil forårsake en revisjon i nivået på gytebestanden og gjennomsnittlig fiskedødelighet.

Modellen viser betydelige retrospektive bias for fiskedødelighet som har økt i den oppdaterte bestandsberegningen. Dette skyldes trolig at noen tidsserier er korte og at det er konflikt mellom trendene i indeksene.

Relevante problemstillinger

ICES evaluerte forvaltningsstrategien for makrell i 2017. Etter metoderevisjonen i 2019, har referansepunktene knyttet til fiskedødelighet blitt endret og fiskedødelighet knyttet til maksimalt langtidsbytte (FMSY) er nå høyere enn fiskedødelighet anvendt i forvaltningsstrategien (FMSY = 0.23; FMGT = 0.21). ICES har blitt forespurt av EU, Norge og Færøyene om råd for langsiktig forvaltningsstrategi for makrellbestanden.

ICES anbefaler at de nåværende reguleringene som er innført for å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen opprettholdes

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,99 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,50 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,50 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,37
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,23
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2019: 0,21
Ventet gytebestand (SSB) i 2020: 4,5 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).