Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


Blåkveite, nett

Foto: Ole Thomas Albert / Havforskningsinstituttet

Anbefalt kvote 2020
23 000
tonn
Anbefalt kvote 2019
23 000
tonn
Avtalt kvote 2019
27 000
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler ifølge føre-var tilnærming, at fangst for 2020 ikke overstiger 23 000 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fangstbar biomasse (lengde ≥ 45 cm) økte fra 2007 til 2014. Den viser slak nedadgående trend etter det men forblir over Bpa. Fangsttrykk har vært økende siden 2008 og er på det høyeste i tidsserien. Rekrutteringen av ettåringer er veldig varierende, og siste gode årsklasse var i 2013.

Bestandens tilstand

Totalbiomassen er forholdsvis høy, og bestanden vurderes til å ha full reproduktiv kapasitet.

Forventet bestandsutvikling

Kvaliteten på bestandsvurderinga

I den oppdaterte bestandsvurderingen økte biomasseestimatet for fisk større eller lik 45 cm med 15% og forskjøv toppårene i rekruteringen, men dette påvirket ikke biomassetrenden. Forandringene skyltes i hovedsak endring i hvordan biomassen ble fordelt på kjønn i to av toktindeksene som inngår i bestandsvurderingen, på grunn av lite data de siste årene.
Fravær av aldersdata i den analytiske bestandsvurderingen øker usikkerheten i beregning av absolutt nivå på modellert biomasse og fangstrate, og i rekrutteringsmønster. Topper i rekruttering identifiseres av modellen, i samsvar med lengdefordelinger i tokter, men svake årsklasser kan være underestimert.

Saker relevant for rådet

I fravær av både fangstregler og beregnet MSY (maksimalt vedvarende utbytte), og føre-var referanseverdier for fiskedødelighet baseres rådgivingen i på føre-var vurdering. Uten fiske vil modellert framskriving av biomasse (B45+) reduseres med 6% over fem år på grunn av fravær av sterke årsklasser som rekrutterer til fiske. Rådet for 2020 er basert på rådet for de to forrige år. Hvis fangstene holdes på 23 000 tonn per år forventes det at bestanden reduseres med 20% over fem år, men at den forblir over Bpa.
Historisk har kvoter blitt satt høyere enn rådgivingen tilsier, og fangstene overskredet kvotene.
Dette er en langlivet, lavproduktiv art som tilsier lavt fangstpress og bestanden er i dag relativt stabil. ICES gir vanligvis råd for en toårs periode men årtes råd gjelder for ett år. Neste års råd burde baseres på MSY eller føre-var referanseverdier for fiskedødelighet, som må fastsettes.
EU setter kvoter i ICES-område 6, og delen av område 2 som er innenfor EU-sonen. Fangster av blåkveite i EU farvann i ICES område 2 er inkludert i denne bestanden, mens fangster i ICES område 6 inkluderes i beatandsvurderingen for blåkveite i område 5, 6, 12 og 14 (farvann rundt Island og Færøyene, vest av Skottland, nord for Azorene og øst av Grønland)

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Alders-lengde strukturert modell (GADGET), med modelltilpasning ved bruk av kun lengdedata.

Nøkkeltall

Føre-var biomasse (Bpa): 500 000 tonn. Fangstbar biomasse (lengde ≥45 cm) i 1995, som er laveste observerte bestandsstørrelse som har gitt god rekruttering.

Standardplott