Tema: Nordøstarktisk blåkveite

HI-008578.jpg

Blåkveite er en flat beinfisk i flyndrefamilien.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Blåkveita er en flatfisk. Den ligner atlantisk kveite, men blindsiden er pigmentert og er bare litt lysere enn øyesiden. Blåkveita har et aktivt levesett med migrasjoner både vertikalt og horisontalt, men forekommer sjelden i vann varmere enn ca. 4 oC. Den er en langlivet art som kun tåler lav beskatning.

Det norsk-russiske forskningsprogrammet har vist at det er genetiske forskjeller mellom blåkveite fra ulike regioner. Det er ikke funnet forskjell på individer fra Haltenbanken og nordover rundt Svalbard, men disse var forskjellig fra individer samlet inn ved Færøyene, Grønland og Canada. Dette viser at nordøstatlantisk blåkveite er en selvstendig bestand med lite utveksling med andre bestander.

Forskning viser at hoveddelen av voksen nordøstarktisk blåkveite er fordelt langs eggakanten mellom Fastlands-Norge og Svalbard gjennom hele året. Østover i Barentshavet er det svært begrenset forekomst av voksen blåkveite. Ungfisken finnes hovedsakelig nord og øst for Svalbard til Kvitøya og Frans Josefs land.

Gyting

Det viktigste gyteområdet er lokalisert til øvre del av eggakanten nord og sør for Bjørnøya. Den nordøstarktiske blåkveitas hovedgyting foregår på dypt vann (500–800 m) om høsten og vinteren på eggakanten mellom 70 og 75°N. Egg og larver driver med strømmen avhengig av hvor gytingen foregår. De siste ti årene er hoveddelen av egg og larver blitt ført nordover langs Svalbard og østover mot Frans Josefs land.

Mot slutten av sommeren og begynnelsen av høsten starter ung blåkveite å bunnslå. Lengden er da ca. 6–7 cm. Dette skjer etter en relativ lang pelagisk fase (8–10 måneder) hvor larvene har spredd seg utover et stort område og ut til bestandens grenseområder. De første 3–4 årene tilbringer blåkveita i eller nær området hvor den bunnslår, som regel i relativt grunt vann (100–300 m). Etter hvert som den vokser, trekker den ut av ungfiskområdet til voksenområdet på eggakanten og i de dypere delene av Barentshavet.

Føde

Mer enn 40 byttedyrkategorier er funnet i magen til blåkveite, men fisk dominerer (hovedsakelig lodde og polartorsk) i tillegg til blekksprut, reker og avfall fra fiskebåter. Når fisken blir større, forsvinner de minste byttedyrgruppene (reker og lodde) og andelen torsk, hyse og fiskeavfall øker. Det er lite som tyder på at blåkveite er utsatt for høyt beitepress. Ungfisk er bare funnet i magene på tre arter (håkjerring, torsk og blåkveite selv), men sjøpattedyr som sel og hval kan være viktige predatorer på blåkveite.

Status, råd og fiskeri

En ny bestandsmodell ble tatt i bruk for å beregne størrelsen på blåkveitebestanden. Den viser at dagens fangsttrykk vil redusere bestanden noe, men ikke under føre-var-nivå de nærmeste årene. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene ikke skal overskride 23 000 tonn per år i 2018 og 2019.

Bestanden gikk dramatisk ned i 1970-årene, og kvotereguleringer ble innført i 1977. I 1978 var den norske kvoten 40 000 tonn blåkveite, mens den i 1980 var 14 000 tonn. I 1992 ble fiske etter blåkveite forbudt, med unntak av forskningsfiske og et begrenset norsk kystfiske. Den fangstbare mengden blåkveite, definert som fisk som er 45 cm eller lengre, har økt siden den gang, men har gått tilbake etter 2014. Det tyder på at fangstraten, som har vært relativt stabil siden 1992, ikke har vært for høy, men den bør ikke økes. Forbudet mot direkte fiske av blåkveite ble opphevet i 2010.

Blåkveitas videre bestandsutvikling avhenger også av rekrutteringen, og den er variabel, med topper i enkelte år. En god årsklasse vil ha stor effekt på blåkveitas bestandsutvikling. Siste registrerte gode årsklasse er fra 2010. 

Fiskeri:

Fisket er regulert ved hjelp av totalkvote, fartøykvoter, bifangstbestemmelser og minstemål. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon kom til enighet om en fordelingsnøkkel for blåkveite fra og med 2010 som innebærer at Norge har en andel på 51 %, Russland 45 % og 4 % avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard.

Partene har fastsatt en totalkvote på 27 000 tonn for 2018, med norsk andel av kvoten på 13 755 tonn. Total internasjonal fangst i 2016 var 24 927 tonn. Av dette utgjorde norsk fangst 12 932 tonn og russisk fangst 10 576 tonn. I 2016 ble om lag 57 % av totalfangsten tatt med bunntrål, 29 % med line og det resterende med garn eller andre redskaper.

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2018: Mindre enn 23 000 tonn
KVOTE 2017: Total: 24 000 tonn, norsk 12 225 tonn
FANGST 2016: Total: 24 927 tonn, norsk: 12 932 tonn (kilde: ICES, AFWG)
NORSK FANGSTVERDI 2016: 612 millioner kroner (kilde: www.fiskeridir.no)