Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


Sei som svømmer, nett

Foto: Havforskningsinstituttet/Mareano

Anbefalt kvote 2020
171 982
tonn
Anbefalt kvote 2019
149 550
tonn
Avtalt kvote 2019
149 550
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2020 ikke overstige 171 982 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer i ICES-områda 1 og 2bør holdes så lav som mulig.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært over føre-var nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997 med unntak av i 2010 og 2011. Rekrutteringen har siden 2005 vært på nivå med langtidsgjennomsnittet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til nå (2019) å være godt over føre-var nivå.

Ventet bestandsutvikling

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Nivået på prøvetakingen fra fiskeri gikk ned rundt 2010, men er forbedra i 2018. Det er fremdeles utfordringer knyttet til prøvetaking fra notfisker og trålfiskeri i noen områder og perioder. Framskrivingen av fangstene er avhengige av gjennomsnittlig rekruttering, siden pålitelige estimater for rekruttering mangler.

Saker relevant for rådet

Per i dag utgjør bifangst av vanlig uer i fisket etter nordøstarktisk sei en stor andel av den totale fangsten av vanlig uer. Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden bestanden er i dårlig forfatning..

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0.32
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0.22
Ventet gytebestand i 2020: 537 009 tonn

Standardplott