Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


Djupvannsreke

Djupvannsreka har ein levealder på rundt ti år i Barentshavet, men berre tre til fem år i sør.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
8736
tonn
Anbefalt kvote 2021 (første halvår)
4552
tonn
Neste kvoteråd
: mars 2021 - endelig kvote 2021 og midlertidig kvote første halvdel av 2022.

Råd fra mars 2019: Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2020 (fangster): 6329 tonn
Avtalt midlertidig kvote første halvdel av 2020 (landinger): 6329 tonn (basert på rådet fra mars 2019)
Avtalt endelig kvote 2019 (landinger): 6163 tonn (basert på rådet fra mars 2019)
Avtalt midlertidig kvote første halvdel 2019 (landinger): 4608 tonn (basert på rådet fra november 2018)

ICES sitt råd (råd gitt i mars 2020): ICES anbefaler i tråd med den langsiktige forvaltningsplanen at fangstene i 2020 ikke bør overstige 8736 tonn og at fangstene for første halvdel av 2021 ikke bør overstige 4552.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (hoer) minket etter 2008 og har siden fluktuert rundt et lavere nivå, like over Blim. Gytebiomassen i begynnelsen av 2020 ligger mellom MSY Btrigger (og BMGT fra forvaltningsplanen) og Blim. Fiskedødeligheten har ligget rundt Fmsy siden 2011 og er i 2019 under Fmsy og FMGT (fra forvaltningsplanen). Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013-årsklassen.

Bestandens tilstand

Bestanden er i begynnelsen av 2020 under MSY Btrigger og BMGT, og ligger mellom Bpa og Blim.

Kvaliteten på bestandsvurderingene­

Assessmentet ser ut til å predikere spesielt godt nivåene til F og SSB gitt et bestemt fangstnivå. I 2019, gitt fangster lik de faktiske fangstene (dvs. 7944,4 tonn i 2019) predikerte modellen en SSB i begynnelsen av 2020 som kun var 7 % høyere enn den SSB’en som ble estimert for 2020 (i assessmentet i 2020), og en F som kun var 2% lavere enn den F’en som ble estimert for 2019 (i assessmentet i 2020).

Momenter som er relevant for rådet

The oppdaterte kvoterådet for 2020 er 30 % lavere enn det opprinnelige kvoterådet (8736 tonn sammenlignet med 12 439 tonn). Hovedgrunnen til denne forskjellen er at de faktiske fangstene i 2019 var 29 % høyere enn kvoterådet (faktiske fangster på 7944 tonn sammenlignet med kvoterådet på 6163 tonn). Høyere fangster i 2019 skyldtes overføring av ubrukt kvote fra 2018 til 2019 (768 tonn), utkast (368 tonn), mangel på korrigering for vekttap grunnet koking av store reker om bord (ca, 463 tonn) og overfiske av 2019-kvoten med ca. 150 tonn. Den langsiktige forvaltningsplanen gjelder fra 1. januar 2019, og fremtidig overføring av kvote fra et år til det neste vil kun bli tillatt når bestanden er over MSY Btrigger.

Fangst-prediksjonen for 2021 avhenger av fisket i 2020, som er antatt å være likt kvoterådet (8736 tonn).

Den langsiktige forvaltningsplanen antar at alle fangstene er basert på rå vekt. Nasjonal landingsstatistikk bør korrigeres for å ta høyde for vekttap grunnet koking av deler av fangsten om bord.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,60 Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,68

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (BMGT): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (FMGT): 0,59

Anbefalt kvote 2020 (fangster): 8736 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2021 (fangster): 4552 tonn
Avtalt endelig kvote 2020 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2021 (landinger): ikke fastsatt