Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N. Revidert


kysttorsk

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 7 865 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

Samtidig anbefales utarbeiding av en ny gjenoppbyggingsplan.

Historisk bestandsutvikling

Modellen starter i 1994, da også gytebestanden var på et toppnivå. Gytebestanden minket deretter kraftig frem til 1999, for å så ta seg langsomt opp. I 2014 var bestanden på et nivå som ikke var langt unna toppnivået på 90-tallet. Fra 2016 snudde utviklingen, og gytebestanden gikk nedover. Gytebiomassen øket igjen i 2020 med ca 10 000 t, men nivået var fortsatt under Blim. Fiskedødeligheten øket mellom 2014 og 2016 og har etter de siste årene vært på nivå med perioden 2000-2008. Fiskedødeligheten øket også noe fra 2019 til 2020.

Bestandens tilstand

Bestanden ligger under full reproduksjonskapasitet i 2021.

Ventet bestandsutvikling

Det er ventet at bestanden vil nå full reproduksjonskapasitet i 2022 hvis fiskedødeligheten reduseres.

Bakgrunn Fangst 2022(tonn)

Grunnlag

F i 2022 SSB i 2022* (tonn) % endring i SSB**
MSY tilnærming 7 865 SSB2022=Blim 0.039

115 782

25
Uendret fiskedødelighet 48 497 F = F2020 0.275

92 748

0

*For denne bestanden beregnes gytebestanden (SSB) i oktober istedenfor januar. Mesteparten av effekten av fisket i 2022 vil derfor være inkludert i 2022-års prognose av bestanden.
**SSB i oktober 2022 sammenlignet med oktober 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Den nye metodikken har redusert usikkerheten i bestandsvurderingen. Det er likevel fortsatt noe usikkerhet knyttet til inngangsdataene: usikkerhet i splitting av fangstene mellom nordøstarktisk torsk og kysttorsk, særlig der kysttorsk er en liten del av totalfangsten av torsk, og usikre tall for fritids- og turistfiske. Det siste er ventet å ha en mindre innvirkning på denne kysttorskbestanden, da fritids- og turistfiske utgjør en mindre andel av totalfangsten sammenlignet med kysttorsk lengre sør.

Saker relevant for rådet

Med uendret fiskedødelighet er det ventet en fangst i 2022 som er omtrent seks ganger større enn kvoterådet. Det er derfor viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangsten av kysttorsk er særlig høy.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 115 782 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 147 834 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,27
Ventet gytebestand i 2021 (oktober): 92 885 tonn

Standardplott

Kysttorsk nord for 67°N. Revidert råd 2022(Jpg-fil)
Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.