Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lysing i Nordsjøen, Det keltiske havet og nordlige Biscayabukten


Merluccius merluccius 06 12 2012 13

Lysingen kan bli 140 cm / 12 år gammel.  

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
75 052
tonn
Anbefalt kvote 2021
102 888
tonn
Avtalt kvote 2021
Ingen avtale
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærmingen brukes, bør fangsten i 2022 ikke overstige 75 052 tonn.

Historisk bestandsutvikling 

Gytebiomassen økte fra 2009 og nådde et historisk maksimum i 2016, etterfulgt av en nedgang til 2019 og en oppgang siden. Fiskedødeligheten har minsket betraktelig siden 2005 og har vært rundt FMSY siden 2012. 

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling    

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

Ftotal i 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

MSY tilnærming

75 052

MSY tilnærming

0,26

207 398

-5

-27

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
**TAC i 2022 sammenlignet med TAC i 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det er ingen full toktdekning av hele bestandsutbredelsesområdet, og det er kjent at endringer i den geografiske fordelingen av bestanden øker usikkerheten i vurderingen.

Saker relevant for rådet

Rådet for 2022 er omtrent 27% lavere enn rådet for 2021 fordi bestandsstørrelsen er revidert nedover.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 40 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 56 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 56 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 1,02
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,28
Ventet gytebestand i 2022: 218 924 tonn

Standardplott

Standardplott