Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


Makrell
Anbefalt kvote 2022
794 920
tonn
Anbefalt kvote 2021
852 284
tonn

Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 199 103 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges, bør fangstene i 2022 ikke overstige794 920 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden er under Fmsy og gytebestandsstørrelsen er over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

794 920

FMSY

0,26

3 269 273

-1%

-34%

-7%

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022.
** Anbefalt fangst i 2022 sammenlignet med antatt fangst i 2021.
*** Kvoteråd for 2022 sammenlignet med kvoteråd for 2021.

Kvoterådet for 2022 er 7% lavere enn kvoterådet for 2021 på grunn av en vedvarende nedgang i bestandsstørrelsen, selv om dette delvis ble motvirket av at nivået på bestandsstørrelsen de siste årene ble oppjustert. 

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Inkludering av nye år med data modifiserer de relative vektene av de ulike datakildene i bestandsberegningen, noe som fører til en revisjon av oppfatningen av bestanden. De relative vektene av datakildene i bestandsberegningen er både avhengig av lengden på tidsseriene og konsistensen som informasjonen innehar.

I 2021 ble de siste års estimerte gytebestandsstørelser justert opp og de siste års fiskedødeligheter justert ned. 
Rekrutteringsestimatene ved alder 0 er veldig usikre og årsklassestyrken blir først tydelig når fisken kommer inn i det kommersielle fiskeriet ved alder 2 til 3. Estimater av rekruttering for 2020 og 2021 utgjør relativt små bidrag til prognosen av fangstene (6.7% og 0.8%) og SSB (10.4% og 0.7%) for 2022.

Relevante problemstillinger

ICES antar nå at den nordøstatlantiske makrellbestanden består av tre gytekomponenter: vestlig, sørlig og Nordsjøen, selv om bestandsstrukturen og gyteadferden trolig er mer dynamisk. De eksisterende forvaltningsmålene med å beskytte gytebestandskomponenten i Nordsjøen anbefales ivaretatt av føre-var-årsaker. Men, gitt den nye tilgjengelige kunnskapen om bestandsstruktur for makrell som nylig er blitt tilgjengelig, bør det bli gjennomført en gjennomgang av hensiktsmessigheten knyttet til det å anvende ulike bestandskomponenter med tilhørende beskyttelsesmål.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 2,00 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,58 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 2,58 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,36
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ikke definert
Ventet fiskedødsrate (F) i 2021: 0,35
Ventet gytebestand (SSB) i 2022: 3,31 millioner tonn

Standardplott

Grafisk fremstilling av bestandsutvikling
Bestandsvurderingen av makrell i Nordøst-Atlanteren: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall nullåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).