Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei nordaustarktisk kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2022
197 212
tonn
Anbefalt kvote 2021
197 779
tonn
Avtalt kvote 2021
197 779
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når høstingsregelen blir benyttet må fangstene i 2022 ikke overstige 197 212 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer i ICES-område 1 og 2 bør holdes så lav som mulig.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden (SSB) har vært over føre-var nivå siden 1996, minket betydelig fra 2007 til 2011 for så å øke igjen. Fiskedødeligheten har vært under føre-var nivå siden 1997 med unntak av i 2010 og 2011. Rekrutteringen har siden 2005 vært på nivå med langtidsgjennomsnittet.

Bestandens tilstand

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til nå (2021) å være godt over føre-var nivå.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2022 (tonn) F i 2022 SSB i 2023 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i råd***
Forvaltningsplan 197 212 0,28 482 900 -11 -0,3 -0,3

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
**TAC i 2022 sammenlignet med TAC i 2021
***Råd for 2022 sammenliknet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Nivået på prøvetakingen fra fiskeriet i 2020 var god og tilstrekkelig til å beregne en fangstmatrise. Prøvetaking fra notfisket har blitt forbedret med introduksjon av referanse flåte light. Framskrivingen av fangstene er avhengige av gjennomsnittlig rekruttering, siden pålitelige estimater for rekruttering mangler. 

Saker relevant for rådet

Per i dag utgjør bifangst av vanlig uer i fisket etter nordøstarktisk sei en stor andel av den totale fangsten av vanlig uer. Bifangst av vanlig uer bør holdes så lav som mulig siden den bestanden er i dårlig forfatning.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 220 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,58
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,35
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,27
Ventet gytebestand i 2022: 541 708 tonn

Standardplott

Grafer som viser standardplott