Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat


Trisopterus esmarkii 09 2015

Augepål på havbotnen.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
118 273
tonn
Anbefalt kvote 2021
254 038
tonn

Norsk kvote for 2021 (1. april til 31. oktober) var 127 019 tonn og EU og UK sin kvote for perioden november 2020–oktober 2021 var henholdsvis 116 555 og 11 745 tonn.

Estimert totalfangst for perioden november 2020 – oktober 2021: 104 121 tonn.

ICES sitt råd

ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i perioden november 2021–oktober 2022 ikke overstiger 118 273 tonn.

Historisk bestandsutvikling 

Bestandsstørrelsen varierer mye fra år til år på grunn av variabel rekruttering og et kort livsløp. I 2021 er gytebestanden beregnet til å være over Bpa. Siden 1995 har fiskedødeligheten vært på et lavere nivå enn tidligere. Rekrutteringen har vært høy siden 2018. 

Ventet bestandsutvikling 

Bakgrunn  Fangst (nov 2021 - okt 2022, tonn)  F            (nov 2021 - okt 2022)*  SSB 1. okt 2022 (tonn)  % forandring i SSB**  % forandring i råd*** 
MSY-tilnærmingen  118 273 0,47 130 020 -45 -53

* Framskrivingen er beregnet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. ICES vurderer at den kan bli brukt direkte i rådet for perioden 1. november 2021 – 31. oktober 2022.  
** SSB 1. oktober 2022 sammenlignet med SSB 1. oktober 2021. 
*** Kvoteråd i 2022 sammenlignet med kvoteråd i 2021. 

Endringen i rådet (-53%) sammenlignet med rådet fra i fjor skyldes en nedjustering av rekrutteringen i 2020 samt en svak 2021 årsklasse, noe som gir en lavere SSB-prognose. 

Kvaliteten på bestandsvurderingen 

Bestandsvurderingen har de senere årene vist en tendens til å overestimere SSB og rekruttering og underestimere F. I 2020 ble toktindeksene endret, og referansepunktene revidert.

Saker relevant for rådet 

Øyepål er en kortlivet art. Rekrutteringen er svært variabel og påvirker sterkt både gytebestand og total biomasse. ICES-tilnærmingen til MSY-basert forvaltning for kortlivede arter har blitt brukt her i form av en «escapement»-strategi basert på en stokastisk prognose, det vil si å opprettholde SSB over Blim, med 95% sannsynlighet, etter at fisket har funnet sted. Strategien inkluderer en Fcap på 0,7 som ikke ble begrensende i år fordi anbefalt F er lavere enn 0,7.

For implementering av «escapement»-strategien beregnes SSB i begynnelsen av kvartal 4 som en proxy for SSB ved gytetidspunktet (kvartal 1).

Grunnlaget for bestandsvurderinga 

ICES bestandskategori 1 

Bestandsvurderingstype: Alders-strukturert modell (SESAM) 

Nøkkeltall 

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 42 573 tonn (1. oktober) 
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 69 736 tonn (1. oktober) 
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): Ikke definert 
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert 
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert 
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): Ikke definert 
Øvre fiskedødsrate Fcap = 0,7 
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): Ingen forvaltningsplan 
Ventet fiskedødsrate 1. november 2020 – 31. oktober 2021: 0,229
Ventet gytebestand 1. oktober 2021: 236 634 tonn 

 

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Sammendrag av bestandsvurderingen:
Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Sammendrag av bestandsvurderingen: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestandsbiomasse (nede til høyre).