Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


Djupvannsreke

Djupvannsreka har ein levealder på rundt ti år i Barentshavet, men berre tre til fem år i sør.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022 (endelig)
7712
tonn
Anbefalt kvote 2023 (første halvår)
5882
tonn
Neste kvoteråd
: mars 2023 - endelig kvote 2023 og midlertidig kvote første halvdel av 2024.

Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2022 var: 5554 tonn

ICES sitt råd (råd gitt i mars 2022): ICES anbefaler i tråd med MSY tilnærmingen at fangstene i 2022 ikke bør overstige 7712 tonn og at fangstene for første halvdel av 2023 ikke bør overstige 5882 tonn. 

Bestandsutvikling

Fiskedødeligheten er lavere enn Fmsy. Gytebestanden er i begynnelsen av 2022 under MSY Btrigger og Bpa, men over Blim.

Figur reker fangst

 

Figur reker Rekruttering

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon (benchmark) i 2022, hvor man for å ta høyde for usikkerhet omkring naturlig dødelighet, ble enige om at det skal benyttes et ensemble av tre modeller (med forskjellige nivåer av naturlig dødelighet) for å estimere nåværende bestandsstatus og framskriving av bestanden. Man regner med at bruken av en ensemble-modell og framskriving vil føre til en signifikant forbedring av kvaliteten av både bestandsvurderingen og kvoterådet. Bestandsstatusen vurderes til å være på samme nivå som den forrige bestandsvurderingen viste.  

Figur reker
Figur reker SSB

Momenter som er relevant for rådet

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon (benchmark) i 2022, og dette resulterte i en ny bestandsmodell og nye referansepunkter. En ny modell med nye referansepunkter krever at den nåværende forvaltningsplanen evalueres.

Kvoterådet for 2023 avhenger av fangstene i 2022, som er antatt å være lik kvoterådet for 2022 (7712 tonn).

Det foreløpige rådet for 2023 avhenger for en stor del av de store 2021- og 2022-årsklassene, der 2021-årsklassen er estimert og 2022-årsklassen er en framskriving. Estimeringen av 2021-årsklassen er imidlertid basert på én enkelt observasjon fra det årlige, norske reketoktet i januar 2022 og er derfor forbundet med stor usikkerhet, mens størrelsen på 2022-årsklassen kommer fra «stock-recruitment» forholdet til bestanden og er beheftet med enda større usikkerhet.

Med den potensielt store innkommende 2021-årsklassen er det økt fare for utkast av småreker i 2022. 
  
Nasjonale kvotefastsettelser bør ta høyde for vekttap i landet fangst sammenlignet med rundvekt, pga. koking av reker om bord.

Nøkkeltall

Med den nye ensemble-modellen blir bestandsstatus og fiskedødelighet presentert relativt til referansepunkter. Referansepunktene er også relative.
  
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 0.8×B30%. Relativ verdi. Satt til 80% av B0×30% (BMSY).  

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 0.15×B0. Relativ verdi. Satt til 15% av B0, som er omtrent den gjennomsnittlige Bloss for de tre modellene i ensemble-modellen.

Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 0.8×B30%. Relativ verdi. Satt til 80% av B0×30% (BMSY). Er lik MSY Btrigger.
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): FB30%. Relativ verdi. Satt til den F som vil føre til B0×30% (BMSY).   
Kritisk fiskedødelighet (Flim): Ikke definert 
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 1.13×FMSY. Fp0.5. Den F som fører til SSB ≥ Blim med 95% sannsynlighet.

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i tidligere forvaltningsplan (Bmgt): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i tidligere forvaltningsplan (Fmgt): 0,59

Anbefalt kvote 2022 (fangster): 7712 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2023 (fangster): 5882 tonn 
Avtalt endelig kvote 2022 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2023 (landinger): ikke fastsatt.