Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat


sei som spiser av krill
Anbefalt kvote 2022
49 614
tonn
Anbefalt kvote 2021
65 687
tonn
Avtalt kvote 2021
65 687
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 20221 ikke overstiger 49 61465 687 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) var over MSY Btrigger fra 1996 til 2020, men er nå like under MSY Btrigger. Fiskedødeligheten har i mange år vært i overkant av FMSY, og har variert uten noen klar trend. Rekrutteringen (R) har hatt en nedadgående trend over tid.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være over FMSY, men under Fpa og Flim i 2020 og gytebestanden i 2021 til å være under MSY Btrigger og Bpa, men over Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F(4-7) i 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

49 614

FMSY × SSB (2022) /MSY Btrigger

0,31

153 272

+21

-24

-24

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
** Fangst i 2022 sammenlignet med TAC i 2021
*** Fangst i 2022 sammenlignet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Toktindeksen er usikker pga sporadisk store fangster, og dekker ikke hele bestandens utbredelse, men anses generelt representativ.
Rekrutteringsmålene er høyst usikre, og følgelig er korttidsprognosen usikker.
Signalene fra toktet og fra den kombinerte fransk-tysk-norske cpue-indeksen spriker.
Endringen i rådgiving skyldes nedjustering av bestandsstørrelsen og lav rekruttering, og dessuten at gytebestanden i 2022 er under MSY Btrigger slik at rådgivningen baserer seg på en fiskedødelighet lavere enn FMSY.

Saker relevant for rådet

Landinger av sei under minstemålet er mye lavere enn estimatene av ”uønsket fangst” fra observatørprogrammene (4% utkast)
Referansepunktene Flim og Fpa er revidert i 2021.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 297 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 149 098 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 149 098 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,668 (revidert i år)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,576 (revidert i år)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,363
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,45
Ventet gytebestand i 2022:  127 092 tonn

Standardplott

Bildet viser grafer for standardplott