Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak


Torsk, profil, nett
Anbefalt kvote 2022
14 276
tonn
Anbefalt kvote 2021
14 755
tonn
Avtalt kvote 2021
15 911
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2022 ikke overstiger 14 276 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har avtatt siden 2017 og er nå under Blim. Fiskedødeligheten økte fra 2016 til 2018, men har deretter avtatt og er under Fpa og Flim i 2020. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1998.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, men under Fpa og Flim i 2020 og gytebestanden i 2021 til å være lavere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2022 (tonn)

Grunnlag

F(2-4) i 2022

SSB i 2023 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

Sannsynlighet for SSBlim i 2023

MSY-tilnærmingen

14 276

FMSY × SSB (2022) /MSY Btrigger

0,144

75 484

+53

−10

-3

37 %

* SSB i 2023 sammenlignet med SSB i 2022
** Fangst i 2022 sammenlignet med TAC i 2021 
*** Fangst i 2022 sammenlignet med råd for 2021

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det har vært gjennomført en metoderevisjon i 2021, der både inngangsdata og modellsettinger ble gjennomgått og revidert. Referansepunktene ble beregnet på nytt basert på rekrutteringen i perioden 1998-2020.

Bestandsidentitet er fortsatt et tema i denne bestandsvurderingen. På metoderevisjonen innførte man en antagelse om at noe 3 år og eldre fisk fra og med 2011 har utvandret til området vest for Skottland, som ikke inngår i denne bestandsvurderingen. 

Saker relevant for rådet

I prognosene har man antatt at kvoten for 2021 blir overfisket med 71%, altså at forvaltningstiltakene ikke er strenge nok til at fangsten blir begrenset til kvoten. Fangst inkludert utkast er således antatt å bli 27 153 tonn (herav 6 363 tonn utkast).

Torsk i Nordsjøen består av flere separate bestander, og det er genetiske forskjeller mellom disse. Trendene i biomasse og rekruttering fra forskningstokt har i det siste tiåret sprikt mellom ulike områder i Nordsjøen, og det er ingen tegn til gjenoppbygging av bestanden i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Det er nå utkastforbud i mesteparten av området hvor det fiskes torsk, men landinger av fisk under minstemål er neglisjerbare, og således mye lavere enn hva en skulle vente ut fra observatørprogrammenes estimat av slike fangster.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 69 841 tonn (revidert i 2021)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 97 777 tonn (revidert i 2021)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger):  97 777 tonn (revidert i 2021)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,58 (revidert i 2021)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,39
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,28 (revidert i 2021)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,37
Ventet gytebestand i 2022: 49 433 tonn

Standardplott

standardplott