Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N


Kysttorsk som svømmer
Fotograf: Erling Svensen / HI
Anbefalt kvote 2024
27 989
tonn

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2024 ikke bør overstige 27.989 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

Historisk bestandsutvikling

Modellen starter i 1994, da også gytebestanden var på et toppnivå. Gytebestanden minket deretter kraftig frem til 1999, for å så ta seg langsomt opp. I 2014 var bestanden på et nivå som tilsvarer c. 80 % av toppnivået på 90-tallet og fiskedødeligheten var historisk lav. Mellom 2014 og 2016 doblet seg fiskedødeligheten, og fra 2016 snudde den positive utviklingen i bestanden. Gytebiomassen øket med c. 10 000 t fra 2019 til 2020, men har deretter avtatt. Fiskedødeligheten i 2022 var på omtrent samme nivå som i 2021.

Bestandens tilstand

Fiskedødeligheten er over det avtalte nivået i forvaltningsplanen. Gytebiomassen ligger over minimumsgrensen for forvaltningsplanens gyldighet.

Ventet bestandsutvikling

Med uendret fiskedødelighet er det ventet en fangst i 2024 som er omtrent 40 % større enn kvoterådet. En fiskedødelighet tilsvarende det avtalte nivået i forvaltningsplanen er ventet å gi en økning i bestanden på c. 14 % i 2024.

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) F i 2024 SSB i 2024* (tonn) % endring i SSB** % endring i råd**
Forvaltningsplan 27.989   89.066 14 -4.6
Uendret fiskedødelighet 44.395 0.30 80.975 3.6 53
Null fiske i 2024 0 0 103 097 32 -100

*For denne bestanden beregnes gytebestanden (SSB) i oktober istedenfor januar. Mesteparten av effekten av fisket i 2024 vil derfor være inkludert i 2024-års prognosen for bestanden.
**SSB i oktober 2024 sammenlignet med oktober 2023/ rådet for 2024 sammenlignet med rådet for 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2021 har redusert usikkerheten i bestandsvurderingen. Det er likevel fortsatt noe usikkerhet knyttet til inngangsdataene: usikkerhet i splitting av fangstene mellom nordøstarktisk torsk og kysttorsk, særlig der kysttorsk er en liten del av totalfangsten av torsk, usikkerhet i artsklassifisering av akustiske målinger på tokt, og usikre tall for fritids- og turistfiske. Det siste er ventet å ha en mindre innvirkning på denne kysttorskbestanden sammenlignet med kysttorsk lengre sør, da fritids- og turistfiske utgjør en mindre andel av totalfangsten.

Saker relevant for rådet

En ICES-workshop om referansepunkter og høstingsregler for kysttorsk ble gjennomført i april 2022. Arbeidet resulterte i oppdatering av inngangsdata i bestandsmodellen (akustikkindeksen ble endret fra aldersspesifikk til en total biomasse indeks), endring i alder for rapportering av rekruttering fra alder 2 til alder 3, og en utvidelse av aldersspennet som brukes for å rapportere gjennomsnittlig fiskedødelighet, fra alder 4-7 til 4-8. Bestandsvurderingen fra 2021 er derfor ikke direkte sammenlignbar med vurderingene fra 2022-2023.

En stor del av fangsten av kysttorsk tas i forbindelse med vinterfiske etter nordøstarktisk torsk. Siden de to typene av torsk ikke alltid kan skilles fra hverandre visuelt, er det ikke mulig å sette en direkte kvote for kysttorsk. Fangsten av kysttorsk reguleres derfor med tekniske reguleringer. Kvoterådet for 2024 er 40 % lavere enn forventet fangst ved uendret fiskedødelighet, og det er derfor behov for reguleringen som gir en reduksjon av den kombinerte fangsten (kommersielt fiske og rekreasjonsfiske).

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): Ikke definert
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplanen (FMGT): 0,176
Minimum gytebestandsnivå for at forvaltningsplanen skal være gyldig (SSB_lowerbound): 67 743 tonn
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,30
Ventet gytebestand i 2023 (oktober): 78 133 tonn

Standardplott

Figur som viser Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.
Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.