Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk nord for 67°N


Torsk som svømmer
Anbefalt kvote 2025
26 672
tonn
Anbefalt kvote 2024
27 989
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2025 ikke bør overstige 26 672 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

Historisk bestandsutvikling

Modellen starter i 1994, da også gytebestanden var på et toppnivå. Gytebestanden minket deretter kraftig frem til 1999, for å så ta seg langsomt opp. I 2014 var bestanden på et nivå som tilsvarer c. 80 % av toppnivået på 1990-tallet og fiskedødeligheten var historisk lav. Mellom 2014 og 2016 doblet fiskedødeligheten seg, og fra 2016 snudde den positive utviklingen i bestanden. Gytebiomassen har fluktuert rundt et lavere nivå de siste årene. Gytebiomassen øket noe fra 2022 til 2023, men fangst i tonn øket også betydelig. Fiskedødeligheten i 2023 øket dermed noe i forhold til 2022.

Bestandens tilstand

Fiskedødeligheten er over det avtalte nivået i forvaltningsplanen. Gytebiomassen ligger over minimumsgrensen for forvaltningsplanens gyldighet.

Ventet bestandsutvikling

Med uendret fiskedødelighet i 2024, som tilsvarer en fangst på 55 533 tonn, er det ventet en fangst i 2025 som er over dobbelt så stor som kvoterådet. Tilsvarende framskriving fra i fjor indikerte en fangst på 59 % over kvoterådet. Endringen skyldes den økte fangsten i 2023. En fiskedødelighet tilsvarende det avtalte nivået i forvaltningsplanen er ventet å gi en økning i gytebestanden på c. 26 % i 2025. 

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) F i 2025 SSB i 2025* (tonn) % endring i SSB* % endring i råd** Sannsynlighet (%) for at SSB faller under nivået for forvalningsplanens gyldighet (46 723 tonn)
Forvaltningsplan 26 672 0.176 77 195 26 -4.7 3
Uendret fiskedødelighet 57 635 0.42 64 213 5.2 106 14
Null fiske i 2025 0 0 88 485 45 -100 0.5

*For denne bestanden beregnes gytebestanden (SSB) i oktober istedenfor januar. Mesteparten av effekten av fisket i 2025 vil derfor være inkludert i 2025-års prognosen for bestanden.
**SSB i oktober 2025 sammenlignet med oktober 2024 (61 030 tonn)/ rådet for 2025 sammenlignet med rådet for 2024 (27 989 tonn)

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen i 2021 har redusert usikkerheten i bestandsvurderingen. Det er likevel fortsatt noe usikkerhet knyttet til inngangsdataene: usikkerhet i splitting av fangstene mellom nordøstarktisk torsk og kysttorsk, særlig der kysttorsk er en liten del av totalfangsten av torsk, usikkerhet i artsklassifisering av akustiske målinger på tokt, og usikre tall for fritids- og turistfiske. Det siste er ventet å ha en mindre innvirkning på denne kysttorskbestanden sammenlignet med kysttorsk lengre sør, da fritids- og turistfiske utgjør en mindre andel av totalfangsten nord for 67°N enn mellom 62°N og 67°N.

Det er en signifikant trend i det retrospektive mønstret for SSB og F, som indikerer at SSB har blitt overvurdert og fiskedødeligheten undervurdert de siste årene.

Saker relevant for rådet

En ICES-workshop om referansepunkter og høstingsregler for kysttorsk ble gjennomført i april 2022. Arbeidet resulterte i oppdatering av inngangsdata i bestandsmodellen (akustikkindeksen ble endret fra aldersspesifikk til en total biomasse indeks), endring i alder for rapportering av rekruttering fra alder 2 til alder 3, og en utvidelse av aldersspennet som brukes for å rapportere gjennomsnittlig fiskedødelighet, fra alder 4-7 til 4-8. Bestandsvurderingen fra 2021 er derfor ikke direkte sammenlignbar med vurderingene fra 2022-2024.

En mindre revisjon av høstingsregelen i den norske forvaltningsplanen ble gjort i forkant av årets bestandsvurdering. SSB-nivået som definerer grensen for høstingsregelens gyldighet ble da redusert fra 67 743 til 46 723 tonn.

En stor del av fangsten av kysttorsk tas i forbindelse med vinterfiske etter nordøstarktisk torsk. Siden de to typene av torsk ikke alltid kan skilles fra hverandre visuelt, er det ikke mulig å sette en direkte kvote for kysttorsk. Fangsten av kysttorsk reguleres derfor med tekniske reguleringer. Kvoterådet for 2025 er 46 % av forventet fangst ved uendret fiskedødelighet, og det er derfor behov for en reduksjon av den kombinerte fangsten (kommersielt fiske og rekreasjonsfiske). Flere nye reguleringer blir nå stegvis innført, men ingen av disse har fått virket lenge nok for å gi utslag i årets bestandsvurdering. Minstemålet for torsk (innenfor 4 nm av grunnlinjene) ble økt fra 44 til 55 cm fra 1. januar 2024 og er nå nærmere lengden ved 50 % kjønnsmodning (61 cm). Fangst av alder 3, med gjennomsnittslengde 53 cm, var rekordhøy i 2023.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Aldersstrukturert modell (SAM).

Nøkkeltal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): Ikke definert 
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke definert
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke definert
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplanen (FMGT): 0,176
Minimum gytebestandsnivå for at forvaltningsplanen skal være gyldig (SSB_lowerbound): 46 723 tonn
Ventet fiskedødsrate i 2024: 0,42, tilsvarer en fangst på 55 533 tonn
Ventet gytebestand i 2024 (oktober): 61 030 tonn

Standardplott

Fire forskjellige grafer som viser fra 90-tallet til 2023 og 2024
Kysttorsk nord for 67°N. Fangster, rekruttering, fiskedødsrate og gytebestand.